Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výskumná činnosť

V súlade so Zriaďovacou listinou č. MK-1426/2010-10/5882 vykonáva Slovenské technické múzeum (STM) odborné múzejné činnosti, ktorých spoločným cieľom je komplexná dokumentácia dejín vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike. Svoje odborné aktivity zameriava aj na dokumentáciu podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. Získavanie, zhodnocovanie, ochrana a všestranné využívanie zbierkových predmetov, zbierok a dokumentačných materiálov viažucich sa k danej problematike je realizované na základe prieskumu a vedeckého výskumu.
Osvedčenie o spôsobilosti STM vykonávať výskum a vývoj bolo vydané 24. 10. 2011 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s platnosťou 6 rokov odo dňa vydania.


Poznatky nadobudnuté pri vedeckom výskume v podmienkach STM sú využívané pri:

  • nadobúdaní zbierkových predmetov,
  • využití ich vedeckej, historickej a kultúrnej hodnoty zbierkových predmetov pri tvorbe prezentačných výstupov, najmä v expozičnej a výstavnej tvorbe,
  • formovaní a rozvoji nových poznatkov a informácií z oblasti vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy ako súčasti vedomostného systému múzea.


Zameranie vedeckovýskumnej činnosti je konkretizované v plánoch vedeckovýskumnej činnosti a ročných plánoch hlavných úloh.


  

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2017 - 2019 sa pokračuje v riešení  8 vedecko-výskumných úloh:

 

Názov úlohy

         Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

Strojárske meradlá v zbierkach STM

Ing. Benko

 

2017 ‒ 2019

dejiny techniky

výstava, katalóg

Remorkér Šturec

Mgr. Goduš

2017 – 2020

dejiny techniky

monografia

Staničné dopravné prostriedky na prepravu batožín ( Od rudle po multikáru)

Mgr. Habáň

2017 – 2018

dejiny techniky

štúdia, edičný výstup

Čaro bakelitu

Ing. Klíma

2017 – 2018

dejiny techniky

katalóg

Objekty železiarskej výroby na východnom Slovensku , Abov, Zemplín  

Ing. Lobodová

Jahodová

2017 - 2019

dejiny techniky

e-book

 

Projekčná technika v zbierkovom fonde STM

Mgr. Majerník

2017 - 2019

dejiny techniky

fontés

„Josef  & Jan Frič“ vs „Srb & Štys“, Dokumentácia tovární presnej mechaniky  a optiky v zbierkovom fonde STM v Košiciach

 Ing. Takáč  2019 - 2021  dejiny techniky  scenár

Meradlá v zbierke fyziky STM  

Mgr. Ďuricová 2019 - 2021    dejiny techniky          katalóg

  

Kontakt: Kabinet pre dejiny vedy a techniky