Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Voľné pracovné miesta

_

Výberové konania

 

Generálny riaditeľ  Slovenského technického múzea vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie   „Riaditeľ  Múzea  dopravy v Bratislave“

 

Požiadavky na  uchádzačov :

 • VŠ vzdelanie II.st. – technické zameranie
 • Vítané vzdelanie v odbore muzeológia a kultúrne dedičstvo ako aj prax v múzejníctve
 • Bezúhonnosť
 • Manažérske schopnosti a osobnostný predpoklad na výkon funkcie
 • Znalosť strategických materiálov pre oblasť kultúry, najmä múzejníctvo a odborné múzejné činnosti
 • Prax najmenej 5 rokov
 • Znalosť cudzieho jazyka (AJ príp. NJ)

Na splnenie uvedených požiadaviek žiadame  do výberového konania predložiť :

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie funkcie „Riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave“
 • Životopis
 • Doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
 • Koncepcia činnosti a rozvoja aktivít Múzea dopravy v Bratislave 

Informácie pre uchádzačov :

 • Náplň práce : zabezpečovanie riadneho chodu a  odbornej činnosti Múzea dopravy, budovanie komplexnej múzejnej dokumentácie cestnej,  železničnej  a vodnej  dopravy

na Slovensku, jej vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie verejnosti

 • Platové podmienky podľa ustanovení zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, trieda 8 v závislosti od odbornej praxe (od 822,50 € do 967,50 € mesačne + príplatok za riadenie,  po 3-och mesiacoch osobný príplatok)
 • Nástup do zamestnania : 01. 09. 2019

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s ostatnými požadovanými dokumentmi žiadame zaslať na adresu :

Slovenské technické múzeum, personálne oddelenie, Hlavná 88, 040 01 Košice, prípadne

mailom na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Uzávierka prihlášok je do 31.07.2019

Prípadné informácie na personálnom oddelení : Viera Tulinská č.t. +421 918 965 745

 

 

 

 

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie vykonáva Slovenské technické múzeum  v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom  STM, pre všetky jej súčasti.

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania STM na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými pracovníkmi z jednotlivých organizačných zložiek STM podľa Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb STM Košice a jej súčastí.

STM zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Všeobecné

Projekt zlepšovania elektronických služieb

 Opis

 

Slovenské technické múzeum je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizuje nový projekt “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”. Projekt nám umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť.

Národný projekt „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“  spadá pod Operačný program Informatizácia spoločnosti a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je vytvoriť univerzálny centralizovaný systém, vďaka ktorému bude môcť výkon a správa rezortných činností prebiehať ako v elektronickej, tak aj v papierovej podobe. To obsahuje celý rad úloh, ako napríklad  vytvorenie a nasadenie jednotného systému registratúry v rezortných inštitúciách, investície do technického vybavenia inštitúcií, vytvorenie jednotných postupov na správu a spracovanie dokumentov v elektronickej podobe. Všetky spomínané úlohy vedú k integrácii rezortu Ministerstva kultúry SR na už existujúci Ústredný portál verejnej správy  www.slovensko.sk. Tento portál ponúka centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a elektronických služieb, ktorých množstvo sa postupne rozširuje aj vďaka projektom ako  “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”.

V praxi sa výsledky projektu prejavia najmä v zjednodušení interných procesov v rámci rezortných inštitúcií, v nových elektronických službách pre obyvateľstvo, v komunikácii so zahraničím a v zjednodušením agendy v súvislosti s dovozom/vývozom objektov kultúrneho dedičstva SR.

Realizáciou národného projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“  v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 -  Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, je za  rezort Ministerstva kultúry SR poverený Odbor projektového riadenia v spolupráci s Odborom informatiky MK SR, v súčinnosti so skupinou externých dodávateľov. Ukončenie projektu je plánované do konca novembra 2015. 

Ďalšie články...

 1. TP v správe STM
 2. Solivar