Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Oznamy

Prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma - pozri otváracie hodiny!  

Naša pobočka, technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.  Je uzavretá a je momentálne neprístupná.

Oznamujeme návštevníkom, že od 1.12. 2016 (štvrtok) do 17.4. 2017, bude Múzeum letectva ZATVORENÉ.

Investičné projekty

 Investičné projekty

 

 logo EHMK   znak SR         logo euLOGO ROP

 

Predmetný projekt je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov,.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.
NÁZOV PROJEKTU Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)

LOGO PROGRAMU

LOGO ROPlogo eu

 


ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY 1 143 721,65 Eur
VÝŠKA NFP 1 067 424,36 Eur
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
POSKYTOVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR

PRIJÍMATEĽ Slovenské technické múzeum
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Hlavná 88, 040 01 Košice
CIEĽ PROJEKTU Modernizácia existujúcej kultúrnej infraštruktúry - rekonštrukcia objektu Košice, Hlavná 90 a zabezpečenie interiérového vybavenia pre vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež /VTC/ (I. etapa) za účelom zvýšenia podielu kultúrneho priemyslu na ekonomike mesta v súlade s cieľmi Interface - EHMK - Košice 2013.
OPIS PROJEKTU Čiastočná rekonštrukcia nevyužívanej budovy vytvorí priestor pre expozíciu v KP v súlade s opatrením 7.1.1 a vytvorí priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Priestory budú situované na  druhom a treťom nadzemnom podlaží s členením na Galériu č. I a Galériui č. II. Objekt bude v rámci projektu vybavený mobiliárom, interaktívnymi predmetmi, vrátane IKT vybavenia, súvisiacimi s cieľmi a účelom VTC.
Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti pre školskú mládež s využitím moderných prostriedkov. Vytvorené bude moderné vzelávacie ventrum, ktoré v takom rozsahu a s takým zameraním doposiaľ na Slovensku absentuje.
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné úpravy: odstránenie priečok, obnova vnútorných povrchových úprav stien a podláh, oprava výplní otvorov, rekonštrukcia elektroinštalácie, vody, kanalizácie a ÚK, oprava krovu
  • Vybavenie priestorov mobiliárom a potrebnými IKT, vrátane zabezpečovacích systémov - EZS, PSN a kamerovým systémom
VÝSTUPY PROJEKTU Vytvorením VTC dôjde k rozšíreniu činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie, vytvoreniu nových služieb a zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.
Po ukončení stavebnej časti projektu vzniknú priestory pre prezentáciu vedy a techniky , v ktorých budú inštalované interaktívne exponáty, repliky múzejných exponátov, modely, hlavolamy využité pri špecifickej forme edukačnej činnosti určenej pre školskú mládež.
ZAČIATOK REALIZÁCIE  02/2012
UKONČENIE REALIZÁCIE  06/2013
TYP PROJEKTU  Investičný
FÁZA REALIZÁCIE  V realizácii
FOTO DOKUMENTÁCIA

 Stav pred realizáciou projektu:

 

 

 

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16


Technické pamiatky

Huta KarolMúzeum odborne spravuje aj technickú pamiatku Hámor v Medzeve, ktorá bola v roku 2010 komplexne rekonštruovaná vrátane sfunkčnenia súčastí technológie hámorníckej výroby a je na požiadanie prístupná verejnosti. Po správou STM je aj Vysoká pec vo Vlachove, konkr. Huta Karol z roku 1843 (1870), ktorá dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí a púta svojím architektonickým prevedením.

Viac informácií

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.