Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výskumná činnosť

V súlade so Zriaďovacou listinou č. MK-1426/2010-10/5882 vykonáva Slovenské technické múzeum (STM) odborné múzejné činnosti, ktorých spoločným cieľom je komplexná dokumentácia dejín vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike. Svoje odborné aktivity zameriava aj na dokumentáciu podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. Získavanie, zhodnocovanie, ochrana a všestranné využívanie zbierkových predmetov, zbierok a dokumentačných materiálov viažucich sa k danej problematike je realizované na základe prieskumu a vedeckého výskumu.
Osvedčenie o spôsobilosti STM vykonávať výskum a vývoj bolo vydané 24. 10. 2011 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s platnosťou 6 rokov odo dňa vydania.


Poznatky nadobudnuté pri vedeckom výskume v podmienkach STM sú využívané pri:

  • nadobúdaní zbierkových predmetov,
  • využití ich vedeckej, historickej a kultúrnej hodnoty zbierkových predmetov pri tvorbe prezentačných výstupov, najmä v expozičnej a výstavnej tvorbe,
  • formovaní a rozvoji nových poznatkov a informácií z oblasti vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy ako súčasti vedomostného systému múzea.


Zameranie vedeckovýskumnej činnosti je konkretizované v plánoch vedeckovýskumnej činnosti a ročných plánoch hlavných úloh.


 

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2013 - 2016 sa pokračuje riešenie 5 vedecko-výskumných úloh:

Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

História hnedouhoľného baníctva
na Slovensku

Ing. Žuffová

Ing. Klaučo

D. Rosová

2013 ‒ 2016

dejiny techniky

scenár expozície

Tendencie hutníckej výroby v rokoch
1960 – 1990 na Slovensku

Ing. Lobodová

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia, námet výstavy

Dejiny priemyselného dizajnu na Slovensku
od 80. rokov po koniec 20. storočia

Ing. Klíma

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia

Letecká akrobacia v Československej, Českej a Slovenskej republike

Ing. Ondreják

Ing. Hájek

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia, scenár výstav

Čas a časomerná technika

Ing. Majerník

2014 - 2016

dejiny techniky

scenár

 

Kontakt: Kabinet pre dejiny vedy a techniky