historia

 

 

Profil múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu Technického múzea vydaného v roku 1947, prvýkrát bolo verejnosti sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na slovenské technické múzeum. Zriadenie technického múzea sa ukázalo ako plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatsvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18.storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 1997 oslávilo 50. výročie svojho vzniku.

Zriaďovacia listina

Rozhodnutie o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského technického múzea v Košiciach

Zameranie múzea
     Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky . Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.
     
V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, umelecké kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika. Vedecké odbory reprezentujú zbierkové fondy historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.
     
Množstvo originálnych exponátov je prezentované v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum zhromaždilo viac ako 16 000 zbierkových predmetov, mnohé z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty. STM spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove , hámor v Medzeve a kováčsku vyhňu v Moldave nad Bodvou. V roku 1992 vzniklo samostatné detašované pracovisko Slovenského technického múzea v Bratislave, ktoré je zamerané na múzejnú dokumentáciu a prezentáciu cestnej a železničnej dopravy na Slovensku expozičnou formou s postupným budovaním samostatného Múzea dopravy.

Zbierkový fond
Budovanie zbierkového fondu je jednou z rozhodujúcich aktivít každého múzea. Slovenské technické múzeum zhromažďuje, vedeckými metódami spracúva, vyhodnocuje, odborne spravuje i ochraňuje, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné dokumenty o vývoji techniky a exaktných vied v Slovenskej republike. V súčasnom období vlastní múzeum viac ako pätnásťtisíc zbierkových predmetov (uložených v depozitároch a inštalovaných v expozíciách) nasledovného tematického zamerania:
...
baníctvo
banské stroje, nástroje, prístroje, banícke pomôcky, historické banské pečate, banské svietidlá
hutníctvo prístrojová technika, písomná i obrazová dokumentácia, historické i súčasné výrobky, prehľad technologických postupov, výrobné zariadenia i nástroje
...
kováčstvo
umelecky kované železné mreže, ozdobné prvky, cechové štíty, osvetľovacie prostriedky, predmety dokumentujúce kováčsku výrobu, kováčske nástroje
...
elektrotechnika
telekomunikačná technika (po vedeniach telefón a telegraf), rádiotechnika, televízia a elektrotechnické meracie prístroje, výrobky spotrebnej elektrotechniky
...
fyzika
súbory elektrík, mikroskopov, galvanometrov, ďalekohľadov, váh a závaží, dĺžkových meradiel a meteorologických prístrojov
...
astronomické zbierky
...

hodinárstvo
hodiny rôzneho druhu, špeciálne typy hodín (pedometre, chronometre), hodinové stroje vreckových i vežových hodín, nástroje a zariadenia používané v hodinárskych dielňach, súčiastky používané v hodinárskej praxi
geodézia a kartografia
nivelačné prístroje, tachymetre, teodolity, výškomery, meračské pomôcky, kartografické mapové diela, prístroje a pomôcky používané pri tvorbe máp
...
strojárstvo
všeobecné strojárstvo, energetické stroje, textilné a polygrafické stroje, letecká a prístrojová technika, kancelárske stroje s osobitým a uceleným súborom písacích strojov
...
chémia
súbory pomôcok, prístrojov a zariadení, ktoré podávajú prierez vývojom laboratórnych operácií a chemických analytických metód
...
fotografická a kinematografická technika
historické fotografické prístroje, filmové kamery, projektory, fotografické pomôcky, novšia fotografická a kinematografická technika
...
priemyselný dizajn
spotrebné strojárske výrobky, osvetľovacia technika, dizajnérske modely, návrhy a dokumentácie, autorské modely - náčrty, návrhy, štúdie, projekty

     História budovy
     Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. stor., v 18. stor. prestavovaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od r. 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác.

 

Posledná úprava: 27.08.2008