kontakt

     Slovenské technické múzeum
Hlavná 88, 040 01Košice
SLOVENSKO


Pracovisko Slovenské technické múzeum K o š i c e, Hlavná 88
+421 55 ...
Ústredňa informátori 62 240 35 72 606 12
24 511 10
551 110
stmke@stm-ke.sk
Generálny riaditeľ Eugen Labanič, Ing. 24 511 14 72 606 14
551 114
eugen.labanic@stm-ke.sk

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Tajomník GR,
referát právny a kontroly
Helena Žuffová, JUDr. 72 606 13 24 511 13
551 113
0918 965 707
pravnik@stm-ke.sk
helena.zuffova@stm-ke.sk
Sekretariát GR Oľga Čorejová 62 236 65 72 606 11
24 511 11
551 111
62 259 65
sekretariat@stm-ke.sk
Referát personalistiky,
OUS, OBO, CO
Viera Tulinská 72 606 50 24 511 60
551 160
0918 965 745
personalistika@stm-ke.sk
viera.tulinska@stm-ke.sk
Referát informatiky,
analytiky a bezpečnosti IS
Branislav Pešák, Mgr. 24 511 77
551 177
branislav.pesak@stm-ke.sk
Referát BOZaPO,
referát energetiky
Ján Bedaj , Ing. 24 511 48
551 148
jan.bedaj@stm-ke.sk
Metodik
Špecializované dig. pracovisko
Zuzana Šullová, Mgr. 72 606 24 24 511 24
551 124
0918 965 715
zuzana.sullova@stm-ke.sk

ÚSEK HLAVNEJ ČINNOSTI
Námestník GR pre hlavnú činnosť Agnesa Schwartzová, Ing. 72 606 15 24 511 15
551 115
0918 965 716
nhc@stm-ke.sk
agnesa.schwartzova@stm-ke.sk
ODDELENIE DEJÍN VEDY, VÝROBY A TECHNIKY I.
Vedúci ODVVaT I.
Referát hutníctva
Dagmar Lobodová, Ing. 72 606 54 24 511 54
551 154
0918 965 712
hutnictvo@stm-ke.sk
dagmar.lobodova@stm-ke.sk
Referát baníctva, geodézie a kartografie
Danica Jaremová, Ing. 72 606 18 24 511 18
551 118
0918 965 710
danica.jaremova@stm-ke.sk
Referát kováčstva Monika Jahodová 72 606 55 24 511 61
551 161
monika.jahodova@stm-ke.sk
Referát fyziky a chémie
Planetárium
Jana Mešterová, RNDr. 72 606 57 24 511 57
551 157
jana.mesterova@stm-ke.sk
Referát astronómie
Planetárium - lektorská služba
Magdaléna Semanová 72 606 56 24 511 56
551 156
0918 965 714
astro@stm-ke.sk
magdalena.semanova@stm-ke.sk
planetarium.stm@stm-ke.sk
Referát fotodokumentácie Bartolomej Cisár 72 606 65
551 165
bartolomej.cisar@stm-ke.sk
Centrálna evidencia
zbierkových predmetov,
Fotoarchív
Agáta Grofová 72 606 45 24 511 45
551 145
ce@stm-ke.sk
agata.grofova@stm-ke.sk
Knižnica, registratúrne stredisko Jiřina Hlávková 72 606 68 24 511 68
551 168
kniznica@stm-ke.sk
ODDELENIE DEJÍN VEDY, VÝROBY A TECHNIKY II.
Vedúci ODVVaT II.
Referát dizajnu, rôzneho, fotografickej techniky
Ladislav Klíma, Ing. 72 606 34 24 511 34
551 134
0918 965 711
ladislav.klima@stm-ke.sk
Referát elektrotechniky Jozef Roman, Ing. 72 606 35 24 511 35
551 135
0918 965 713
elektro@stm-ke.sk
jozef.roman@stm-ke.sk
Referát hodinárstva, textilných strojov
dočasný kontakt
Referát kancelárskych strojov, polygrafie Viera Tillová 72 606 19 24 511 19
551 119
viera.tillova@stm-ke.sk
Referát strojárstva, energtických strojov, historických veteránov, stavebníctva a vodohospodárstva Michal Hako, Ing. 72 606 67 24 511 67
551 167
strojarstvo@stm-ke.sk
michal.hako@stm-ke.sk
Referát fotografickej a kinematografickej techniky, výpočtová technika Marián Majerník, Ing. 72 606 35 24 511 35
551 135
0918 965 704
marian.majernik@stm-ke.sk

ÚSEK MARKETINGU, PREZENTÁCIE A SLUŽIEB
Námestník GR pre marketing a prezentáciu Ján Melich, Mgr.

24 511 88
551 188


marketing@stm-ke.sk
jan.melich@stm-ke.sk

Oddelenie prezentácie a marketingu - vedúca odd. Jana Žakarovská Ďuricová, Mgr. 72 606 33 24 511 33
551 133
0918 965 708
jana.duricova@stm-ke.sk
  Lenka Tóthová
Dana Marciová
24 511 66
551 166
marketing@stm-ke.sk
Lektorská služba Božena Gregová
Karin Leleová
Jana Mikušová, Ing.
72 606 25 24 511 25
551 125
prezentacia@stm-ke.sk
Referát zahraničných stykov Eva Šoltýsová, Mgr. 72 606 39 24 511 39
eva.soltysova@stm-ke.sk
Referát fotodokumentácie Bartolomej Cisár 72 606 65 24 511 65
551 165
bartolomej.cisar@stm-ke.sk
Referát výstavníctva Juraj Retter 62 240 35 /ústredňa/
0918 965 702

EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
Námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť Slavomír Jenčík, Ing. 72 606 16 24 511 16
551 116
0905 909 290
slavomir.jencik@stm-ke.sk
Referát finančnej učtárne a IS Zuzana Zaracká, Ing. 72 606 64 24 511 64
551 164
uctaren@stm-ke.sk
zuzana.zaracka@stm-ke.sk
Referát mzdovej učtárne Zuzana Bérešová 72 606 29 24 511 29
551 129
0918 965 705
mzdy@stm-ke.sk
zuzana.beresova@stm-ke.sk
Referát pokladničnej agendy a vyb. prevádzkových činností Magdaléna Jalčová 72 606 27 24 511 27
551 127
pokladna@stm-ke.sk
planetarium.stm@stm-ke.sk
Referát invest. výstavby, obnovy a údržby objektov Bernadeta Fabová, Ing. 72 606 49 24 511 49
551 149
0918 965 706
bernadeta.fabova@stm-ke.sk
Referát dopravy a vybraných prevádzkových činností Milota Keštefránová 62 240 35 /ústredňa/
0918 965 717

Pracovisko STM - Múzeum letectva, Letisko K o š i c e
+421 55 ...
Riaditeľ STM - Múzea letectva Miroslav Hájek, Ing. 68 32 272
riaditel.muzeumletectva@stm-ke.sk
miroslav.hajek@stm-ke.sk
Referát letectva a leteckej techniky Peter Ondreják, Ing. 68 32 272
muzeumletectva@stm-ke.sk
letectvo@stm-ke.sk
Lektorská služba 68 32 272
0903 747 595

Pracovisko STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, B r a t i s l a v a
+421 2 ...
Riaditeľ STM - Múzea dopravy Peter Maráky, PhDr. 52 444 163
0918 965 709
52 494 021
maraky.muzeumdopravy@stm-ke.sk
peter.maraky@stm-ke.sk
Referát cestnej a železničnej dopravy,
Dokumentátor
Mgr. Pavel Habáň

Gabriela Szabóová
52 444 163
muzeumdopravy@stm-ke.sk
szaboova.muzeumdopravy@stm-ke.sk
Kultúrny manažér
Lektorská služba, prevádzka
Anastázia Friedrichová 52 444 163
52 494 021
0918 965 697
friedrichova.muzeumdopravy@stm-ke.sk

Pracovisko STM - NKP Solivar, Zborovská 2/A, P r e š o v
+421 51 ...
Správca múzea,
Lektorská služba
Marek Duchoň, Mgr.
Luděk Konařík, Ing.
77 574 27
0918 965 698
marek.duchon@stm-ke.sk
muzeum.solivar@stm-ke.sk

Pracovisko STM - Múzeum J. M. Petzvala, Petzvalova 30, S p i š s k áBB e l á
+421 52 ...
Správca múzea
Lektorská služba
Lucia Bieľaková, Bc.
Lucia Timočková, Bc.
45 913 07
0918 965 699
muzeum.petzval@stm-ke.sk

Pracovisko STM - Kaštieľ B u d i m í r
+421 55 ...
Lektorská služba Jarmila Janitorová 69 582 94
0918 965 700

Pracovisko STM - Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej, M e d z e v
+421 55 ...
Lektorská služba Štefan Kraus 0918 965 701

Posledná úprava: 06.02.2012
[ Na začiatok stránky ] [ Na úvodnú stránku ]

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.