stale expozicie STM


     Chemická expozícia

     Expozícia chémie v Slovenskom technickom múzeu bola sprístupnená v roku 1971 ako ojedinelá múzejná expozícia zameraná na dejiny chémie a chemického priemyslu. Tematicky je delená na tri časti. Vstupná časť zavedie návštevníka do obdobia staroveku, kde sa oboznámi s chronologickým vývojom názorov na podstatu hmoty, od myšlienky Aristotelových živlov - nositeľov základných vlastností prahmoty, až po Demokritovu teóriu atómu. Základy vedeckej chémie , najmä zákon zachovania hmotnosti, Daltonova teória o prvkoch, učenie Gaya Lussaca o zlučovaní plynov, pojmy atómová hmotnosť, ekvivalent, mocenstvo, dopľňajú v expozícii prehľad o dôležitosti objavov a dejov v počiatkoch chémie.V prvej časti expozície je spomienka venovaná Banskej Štiavnici, k menu ktorej sa viaže založenie najstaršej vysokej školy banskej - prvej technickej vysokej školy na svete.Prvá katedra ,zriadená v roku 1763 pre odbor chémie , mineralógie a metalurgie , zohrala priekopnícku úlohu v oblasti laboratórnej výučby chémie. Pri prehliadke návštevníka zaujme aj svetelne upravená Mendelejevova tabuľka prvkov. pohľad na vzstavenú svetelnú periodickú tabuľku prvkov a destilačné prístrojeV časti expozície sú vo vitrínach vystavené súbory starších chemických pomôcok , prístrojov a zariadení , dokumentujúcich prierez vývojom základných laboratórnych operácií a chemických analytických metód. Vystavené sú súpravy liehových a plynových laboratórnych horákov - kahanov.Upútajú dobové liehové a plynové variče používané v laboratóriách koncom 19. a začiatkom 20. storočia.V časti venovanej organickej analýze možno vidieť plynovú a elektrickú pec na organickú analýzu a porovnať ju s vyobrazením najstarších aparatúr na organickú analýzu podľa Lavoisiera z roku 1789 , Gay Lussaca a Ténarda z roku 1810, Berzelia z roku 1821 a ďalších.V tejto časti sú aj súbory grafitových i keramikových skúšobných téglikov , téglikové piecky , retorty,odparovacie misky a podobne. Znázornený je jeden z najstarších laboratórnych postupov , používaných na rozdeľovanie kvapalných zmesí. Na pódiu je umiestnené staršie medené destilačné zariadenie - destilačná nádoba s alembikom.V jeho blízkosti je vystavená poloprevádzková destilačná kolóna.Návštevník tu vidí i moderné destilačné zariadenie vákuovú cirkulačnú odparku , ktorá slúži na odparovanie zriedených roztokov v potravinárskom , chemickom a farmaceutickom priemysle. Tretia časť expozície je venovaná prehľadu analytických metód. Polarografia - elektrochemická analytická metóda - je nepostrádateľná v mnohých odvetviach chémie.Za jej objavenie dostal v roku 1959 prof.Jaroslav Heyrovský (1890-1967) Nobelovu cenu za chémiu.Na paneli vidíme fotoreprodukciu diplomu a zlatej medaily ,ako aj zábery z odovzdávania Nobelovej ceny.


[ Na začiatok stránky ] [ Na úvodnú stránku ]

Pridané: 11.04.2003
Posledná úprava: 30.10.2009