vysunute expozicie     Solivar pri Prešove

  solivar1.jpg   Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa , sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /. Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba pova-žovať za najstaršie. Začali ju hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 m. V roku 1674 bola nad ňou postavená gapel.jogbudova gápľa. Samotný ob-jekt i mechanizmus si vyžia-dali závažné opravy ( prvá v  r.1807, druhá v  r. 1844). Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v koženom mechu s  obsahom asi 5 - 7 hl. Solivarský gápeľ bol jed-ným z najväčších v strednej Európe. Zásobní-ky na uskladnenie vy-ťaženej soľanky boli postavené v r. 1815. Na kamenných podstav-coch je osem drevených nádrží s obsahom 1320 hl, celkom 10560 hl. Všetky nádrže tvorili jeden celok a boli umiestnené pod jednou stre-chou, konštrukčne prispôsobené teré-nu. Do zásobníkov bola so-ľanka privádzaná z odkaľovacej nádrže dreveným potrubím od šachty Leopold. Z najnižšie situovanej ďalšej nádrže, umiestnenej v  niveau terénu četerne, sa soľanka zvádzala do predhrievacej, potom do solivar4.jpgodparovacej panvy. Sklad soli v pôvodnej podobe bol stavebne dokončený okolo roku 1825. Na prelome 18. a 19. stor. boli postavené dve varne František a Ferdinand ( zbúrané v r. 1931 ). Varňa František sa nám nezachovala v pôvodnej podobe, pri požiari v r.1819 zhorela do tla. Soľanka sa vpúšťala do odparovacej panvy. Kryštalická soľ sa vyhrabávala a prenášala do odkvapových komôr, kde sa soľ ponechala asi 24.hod. Drevenými zvodmi sa premiestnila do sušiarní a po 8 a viac hodi-nách sa potom prenášala do skladu alebo expedovala. Soľ bola prevážaná z varne do skladu po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. V  podstate išlo o architektonicky najimpozantnejší objekt celého areálu. Vyhorel dňa 18. mája 1986. Zhorela nenapodobniteľná svorníková drevená konštrukcia kro-vu. Pôvodný areál bývalého panvového solivaru dotvárali ďalšie objekty, akými boli napr. slané kúpele, strojovňa, vozovňa a iné. V podstate už ide iba o budovy bez príslušného technického zariadeniasolivar3.jpg a základného inventára. Pre úplnosť spomenieme turňu - zvo-nicu, ktorá v starších časoch plnila funkciu klopačky. Postavená je na návrší - obvale. Klopaním na dosku sa oznamoval baníkom, resp. zamestnancom erárneho podniku začiatok pracovnej doby a iné významné alebo mimoriadne udalosti ( živelné pohromy ). Svoje poslanie ukončila po prvej svetovej voj-ne. Areál panvového solivaru ako unikátny komplex technicko-technologic-kých a iných objektov nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta.

V roku 2001 Slovenské technické múzeum sprístupnilo v objektoch varne soli expozíciu s názvom
DEJINY ŤAŽBY A VÝROBY SOLI V SOLIVARE

sol1.jpg
sol2.jpg
sol3.jpg


butko4.jpg

DR. ŠTEFAN BUTKOVIČ

Výstava o živote a diele zakladateľa technického múzea a priekopníka technického múzejníctva na Slovensku pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Solna jaskyna

SOĽNÁ JASKYŇA

Terapia svetlom a zvukom v atmosfére soľného vnútra. Napomáha liečeniu chorôb hrdla a priedušiek, prieduškovej astmy, zápalových stavov nosa a nosových dutín, peľovej alergie, alergických zmien kože, neuróz a stavov vyčerpania.

P R I P R A V U J E M E

pozvanka vystava umenie

 

KEĎ UMENIE POMÁHA
Je to benefičná akcia - predajná výstava 100 obrazov, šperkov od slovenských renomovaných autorov, ako aj talentovaných mladých výtvarníkov. Predstavia sa PaedDr. Pavol Feňuš, PhDr. Ján Bartko. Mgr. Iveta Drzeviecka, Marek Gnot a ďalší.
Organizátor: OZ Viera – Láska – Nádej
Miesto knania: NKP Solivar, Prešov
Vernisáž výstavy: 14.4.2012 o 15,00 hod.
Termín: od 14.4.2012 do 30.4.2012

 


SOĽNOBANSKÁ ČIPKA NA TÉMU "NOC"
Výstava Soľnobanského čipkárskeho cechu pri príležitosti 10. výročia od jeho založenia.
Organizátor: Soľnobanský čipkársky cech
Miesto konania: NKP Solivar, Zborovská 2/A, Prešov
Termín: 19. máj - 30. jún 2012

"JUBILUJÚCA ČIPKÁRKA"
Výstava zakladateľky Soľnobanského čipkárskeho cechu.
Organizátor: Barbora Šimková
Miesto konania: NKP Solivar, Zborovská 2/A, Prešov

Termín: 19. máj - 30. jún 2012

Otvorené:
zimná prevádzka: november - marec
pondelok - sobota 8.00 - 16.00
vstupy v mesiacoch november - marec: 9.00, 10.30, 13.00, 14.30

letná prevádzka: apríl - október
pondelok - sobota 9.00 - 17.00
vstupy v mesiacoch apríl - október: 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00

Skupinu nad 15 členov je potrebné nahlásiť vopred.
Prehliadka trvá 45 - 60 min.

Kontakt:
NKP Solivar, Zborovská 2/A, 080 05 Prešov Solivar
t.č. 051/ 77
574 27 alebo 0918 965 698
muzeum.solivar@stm-ke.sk

Vstupné:
dospelí 2,50 €, zľavnené vstupné 
1,50 € **
rodinná vstupenka 4,00 € ***

*
Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie. Jednotlivcom je na požiadanie lektorský výklad poskytnutý za poplatok 2 €.

**
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných , stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

***
Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac 3 deti v ich sprievode.


Bezplatné vstupné majú deti v predškolskom veku, dôchodcovia vo veku nad 70 rokov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Iné zľavy:
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

 

Posledná úprava 22.03.2012

návrat na úvodnú stránku

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.