Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve
 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

Interreg Poľsko - Slovensko - Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách

 

 

Slovenské technické múzeum v minulých rokoch využívalo finančné prostriedky z európskeho hospodárskeho priestoru. Zrealizovali sa finančne náročné projekty ako bola rekonštrukcia Skladu soli v Solivare, či Vedeckovýskumné centrum v Košiciach. V druhej polovici roku 2020 STM intenzívne pracovalo na vypracovaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z Prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Keďže projekt je založený na princípe medzinárodnej spolupráce, STM oslovilo poľské mesto Krosno, s ktorým už bola nadviazaná spolupráca v predošlom období, a rokovania boli úspešné. Mikroprojekt nesie názov „Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách“.

V januári 2021 bol mikroprojekt schválený. Celkový rozpočet mikroprojektu je vo výške 37 968,62 Eur, z čoho bude financované 32 273,32 Eur (85%) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 695,30 Eur (15%) zo Štátneho rozpočtu a vlastný vklad je 0 Eur.

V situácii pandémie COVID19, kedy každé múzeum bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov a všetok rozvoj, modernizácia či kultúrne podujatia sú pozastavené, bola správa o schválení mikroprojektu viac ako pozitívna.

Mikroprojekt je rozdelený do niekoľkých aktivít.
1. Stála expozícia vrátane putovnej výstavy – produktov skla a soli.
V rámci aktivity plánujeme dobudovať stálu expozíciu zameranú na skladovanie a distribúciu soli umiestnenú v objekte Skladu soli. V rámci výstavy budú prezentované remeslá oboch partnerov. Výstava bude putovná a predstaví sa v Prešove ako aj v Krosne, čím umožní prepojenie slovenskej a poľskej kultúry pre návštevníkov oboch regiónov.

2. Deň soli s tradičnými remeslami v Solivare
Cieľom aktivity je založiť stálu tradíciu konania remeselných trhov a tvorivých dielní na Slovensku i v Poľsku. Remeselné trhy budú zamerané na prezentáciu tradičných remesiel baníckeho a hutníckeho regiónu, ktoré spájajú sklo a soľ. Nebudú chýbať tradičné ukážky remesiel, workshopy či tvorivé dielne určené pre širokú verejnosť.

3. Deň soli s tradičnými remeslami v Krosne
Propagácia tradičných remesiel oboch regiónov bude prebiehať aj v priestoroch Centra dedičstva skla v Krosne. Prezentáciu varenia soli, čipkárstvo či históriu solivaru priblíži naše múzeum aj poľským návštevníkom čím bude prezentovať vzájomnú prepojenosť.

4. Riadenie a propagácia mikroprojektu
V rámci projektu bude publicita zameraná na propagáciu oboch regiónov a to formou trojjazyčnej brožúry, prostredníctvom zverejnenia aktuálnych informácií na web stránkach, sociálnych sieťach, článkoch, či informačných tabuliach.

Realizácia projektu je naplánovaná od 02/2021 do 01/2022. Veríme, že aj napriek pandémie COVID19 bude projekt zrealizovaný a dosiahne svoj hlavný cieľ – vytvoriť novú perspektívnu spoluprácu s poľským partnerom, ktorá bude symbolizovať prepojenie dvoch elementov soli a skla v pojme kryštál a to prostredníctvom nových služieb a možností s prihliadnutím na ich propagáciu v regiónoch, na rozvoj cestovného ruchu a zachovania tradície kultúrneho dedičstva na Slovensku a v Poľsku.
„Nie je kryštál ako kryštál“

 

PhDr. Marek Duchoň
Riaditeľ STM – Múzeum Solivar
Hlavný koordinátor projektu

 

 

 

 

 

 

 

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Technická pamiatka Hámor v Medzeve

Technická pamiatka Hámor v Medzeve predstavuje dvojohniskový, jednokladivový hámor, ktorý pôvodne slúžil na výrobu poľnohospodárskych nástrojov (motýk, rýľov, lopát, sekier, klincov a podkov) dnes už historickou technológiou výroby pomocou kladiva ‒ hámra na vodný pohon. Objekt pôvodne z  2. pol. 19. storočia je v správe Slovenského technického múzea je od roku 1966. V súčasnosti je hámor Medzev evidovaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod názvom "hámor Technického múzea" ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 4380.

Rekonštrukcia objektu technickej pamiatky Hámor Medzev bola prioritným projektom Slovenského technického múzea v rokoch 2008 ‒ 2010. Projekt bol  financovaný zo štátneho rozpočtu, z prioritných finančných zdrojov MK SR. Po viacročných snahách získať finančné prostriedky Slovenské technické múzeum pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii technickej pamiatky. Dôvody boli pre múzeum jednoznačné ‒ zachovanie unikátnych tradícií v regióne, pretože medzevská hámornícka výroba mala v minulosti značný význam, a to aj v širších historických, ekonomických a spoločenských súvislostiach. Hámornícka výroba v Medzeve pretrvávala viac ako šesť storočí. V období prvej  ČSR, v  roku 1933,  bolo v Medzeve v prevádzke 95 hámrov, roku 1955 bolo 32 hámrov schopných prevádzky, roku 1960 sa pracovalo príležitostne v 4 až 5 hámroch. Hámornícka výroba pretrvala do 60-tych rokov 20-teho  storočia, kedy bola táto špeciálna maloželeziarska výroba vystriedaná priemyselnou výrobou.

Technika a technológia vyvinutá v medzevských hámroch bola ojedinelá nielen na území Slovenska, ale aj v európskom meradle. Hámor v správe Slovenského technického múzea, pôvodne nazývaný ako mestský hámor, plnil v minulosti funkciu školského hámra pre medzevských kováčov. Neskôr patril  rodine Tischlerovej, predstavujúcej už v období cechov významnú dynastiu medzevských kováčov. Posledným majiteľom hámra bol Jozef Tischler, od ktorého hámor zakúpilo v roku 1966 vtedajšie Technické múzeum v Košiciach.

Stanoviť reálny program ochrany, obnovy a najmä využitia objektov priemyselného dedičstva je v súčasnom období na Slovensku veľmi náročné, najmä z dôvodu, že stav ekonomiky štátu dovoľuje pre túto oblasť vyčleniť finančné prostriedky len veľmi obmedzene. Vďaka  prideleným finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  v roku 2008 ‒ 2009 STM revitalizovalo túto technickú pamiatku in situ na náležitej odbornej úrovni, sprístupnilo ju a zároveň vytvára podmienky pre optimálne kultúrno-vzdelávacie využitie objektu. 

 

Viac informácií

 

 

 

 

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.