Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Akvizičná činnosť

V legislatívnom vymedzení (Zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) je Slovenské technické múzeum (STM) celoštátnym špecializovaným múzeom. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so zameraním a špecializáciou vykonávaním základných odborných činností získava, vedeckými metódami zhodnocuje a skúma, ochraňuje, využíva a prezentuje zbierkové predmety a zbierky a dokumentačné materiály viažuce sa ku komplexnej dokumentácii dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.

V súčasnosti sú predmetmi akvizícií STM hmotné doklady vývoja vedy, výroby a techniky, konkrétne predmety s informačnou, vedeckou a historickou hodnotou reflektujúcou na dejinný vývoj v odboroch:

 • baníctvo
 • hutníctvo
 • kováčstvo
 • strojárstvo
 • energetika
 • polygrafia
 • kancelárske stroje
 • textilné stroje
 • doprava železničná a lodná
 • doprava cestná
 • letectvo a letecká technika
 • elektrotechnika
 • fotografická a kinematografická technika
 • hodinárstvo
 • geodézia a kartografia
 • priemyselný dizajn
 • stavebníctvo
 • zdravotnícka technika
 • fyzika
 • chémia
 • astronómia

Nadobúdanie predmetov do zbierkového fondu STM je realizované formou:

 • daru,
 • kúpy,
 • vlastným výskumom,
 • prevodom správy,
 • zámenou s iným múzeom alebo galériou.

 

Podrobnosti postupu pri akvizičnej činnosti, kritériá výberu, ako aj aktuálne priority v akvizičnej činnosti STM sú definované v dokumentoch:

  

 Kontakty na kurátorov zbierok STM I.

 Kontakty na kurátorov zbierok STM II.