Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Solivar

 

Rekonštrukcia Skladu soli v Prešove

Predmetný projekt je implementovaný v rámci opatrenia 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a www.culture.gov.sk

MIESTO REALIZÁCIE: Prešov - Solivar

CELKOVÉ NÁKLADY: 2 486 157,17 €

VÝŠKA NFP: 2 486 156,17 €

POSKYTOVATEĽ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR

PRIJÍMATEĽ: Ministerstvo kultúry SR, splnomocnené Slovenské technické múzeum Košice

SÍDLO PRIJÍMATEĽA: Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

CIEĽ PROJEKTU: Realizácia rekonštrukcie Skladu soli v Prešove. Správcom NKP je STM ako subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa – MK SR. Sklad soli patrí do unikátneho komplexu tech. objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. st. Okrem Skladu soli tento komplex tvorí šachta Leopold, četerne, huta, varňa, kováčske dielne a klopačka, ktoré sa tiež postupne obnovujú. Sklad soli bol najimpozantnejším objektom celého areálu kým nevyhorel v máji 1986. Požiarom sa zničila nenapodobniteľná svorníková drevená konštrukcia krovu. Z pôvodného objektu sa zachovali len zvislé konštrukcie bez výplňových konštrukcií. Od požiaru (23 rokov) objekt chátra a v súčasnosti sa nachádza v havarijnom stave. Objekt nedisponuje žiadnym technickým vybavením. Objekt je umiestnený na miernom svahovitom teréne. Okolo objektu, z južnej strany tečie potok, ktorý tvorí prirodzenú hranicu stavby. Samotná stavba Skladu soli je jednopodlažný objekt, bez suterénov, tvarovaný do tvaru písmena „U“ s polootvoreným átriom. Z uvedeného vyplýva jednoznačná potreba rekonštrukcie objektu, pretože vplyvom času a poveternostných podmienok hrozí jeho úplná likvidácia.

OPIS PROJEKTU: Po ukončení realizácie projektu sa zrekonštruuje NKP - Sklad soli na území mestskej časti Prešova – Solivar. Po rekonštrukčných prácach vznikne viacúčelový, dvojpodlažný objekt s vysokou manzardovou strechou. V objekte bude využívané najmä I. podlažie, ktoré pozostáva z 2 úrovní. II. podlažie tvorí krov. Obe úrovne I. podlažia sú tvorené expozičnými priestormi na prezentáciu dobových postupov pri ťažbe a skladovaní soli ako aj na prezentáciu osobností pôsobiacich v tomto regióne, solivarskej paličkovej cipky a dubnického opálu. Oboma úrovňami prechádza aj muzeálna predajňa na predaj umeleckých a spomienkových predmetov symbolizujúcich stavby a činnosti v areáli solivarov. Centrálu čast objektu tvorí kongresová sála, ktorá bude slúžiť pre medzinár. sympóziá a konferencie konané STM. Stravovacia a hygienická časť je v zadnej – hospodárskej časti objektu. Okrem toho sa vytvorí priestor pre tech. vybavenie objektu (kotolňa, VZT). Do objektu sa presunie aj administratívna činnosť z vedľajšieho objektu Varne. Okolie objektu bude upravené spevnenými plochami (betónovou dlažbou) a vysiatym trávnikom. Celková úžitková plocha technicky zhodnoteného objektu je 1696 m2.

AKTIVITY PROJEKTU:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie

- Verejné obstarávanie

Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej aktivity projektu, ktorá v zmysle projektovej dokumentácie pozostáva zo 6 stav. objektov (SO) a ktoré sa budú uskutočňovať súbežne podľa logickej nadväznosti stav. prác. Realizácia projektu bude spočívať predovšetkým v zastrešení objektu manzardovou strechou, oprave vodorovných a zvislých konštrukcií a  vybudovaní dispozície objektu. Krov sa vybuduje komplet nový vzhľadom na deštrukciu krovu pri požiari. Súčasťou projektu bude inštalácia elektrického zabezpečovacieho systému.

Projekt je rozdelený na nasledujúce SO:

• SO 01 - hlavný objekt - sklad soli

• SO 02 - vodovodná prípojka

• SO 03 - kanalizačná prípojka splašková

• SO 04 - kanalizačná prípojka dažďová

• SO 05 - NN prípojka

• SO 07 - spevnené plochy

Všetky SO a ich profesie budú vykonané tak, aby bol objekt plne užívateľný.

VÝSTUPY PROJEKTU: Rekonštrukciou sa dosiahne funkčno-prevádzkové vylepšenie, ktoré vychádza zo súčasného tech. stavu NKP Skladu soli v Prešove, ktorý neumožňuje žiadne využívanie priestorov pre činnosť STM. Jeho rekonštrukciou a modernizáciou sa vytvoria expozičné priestory spĺňajúce podmienky na prezentáciu dobových postupov pri ťažbe a skladovaní soli v regióne prešov. Sklad soli ako súčasť unikátneho komplexu technicko-technologických a iných objektov je ojedinelý svojho druhu a nemá v oblasti tech. pamiatok na území SR konkurenta a preto si zaslúži obnovu a zviditeľnenie.

ZAČIATOK REALIZÁCIE: 10/2014

UKONČENIE REALIZÁCIE: 09/2015

TYP PROJEKTU: Investičný

FÁZA REALIZÁCIE: V realizácii

PRIEBEŽNÉ SPRÁVY O POSTUPE PRÁC:

Priebežná správa 1 z 4.11.2014

Priebežná správa 2 z 18.11.2014

Priebežná správa 3 z 2.12.2014

Priebežná správa 4 z 16.12.2014

Priebežná správa 5 z 20.1.2015

Priebežná správa 6 z 3.2.2015

Priebežná správa 7 z 17.2.2015

Priebežná správa 8 z 4.3.2015

Priebežná správa 9 z 17.3.2015

Priebežná správa 10 z 31.3.2015 

Priebežná správa 11 z 21.4.2015

Priebežná správa 12 z 5.5.2015

Priebežná správa 13 z 19.5.2015

Priebežná správa 14 z 2.6.2015

Priebežná správa 15 z 23.6.2015

Priebežná správa 18 z 7.7.2015