Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Úvod - o nás

VEDECKO - TECHNICKÉ CENTRUM PRE DETI A MLÁDEŽ

Jednou z kľúčových investícií, v súlade s cieľmi Interface - EHMK - Košice 2013, je i dlhoočakávaný projekt vybudovania Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Slovenskom technickom múzeu (ďalej len VTC). Hlavným poslaním projektu VTC je vytvorenie uceleného informačného a vzdelávacieho priestoru na prezentáciu vedy a techniky, založenej na interaktivite a experimentovaní, s využitím moderných prezentačných foriem a metód, pričom základnými požiadavkami na VTC a v rámci neho pre prácu s mládežou sú interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Priestory na Hlavnej č. 90 v centre Košíc roky slúžili ako depozitáre zbierkových predmetov, predtým súkromné byty. V zrekonštruovaných priestoroch vznikol priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Vytvorené sú tak predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti s využitím moderných prostriedkov, priestor pre odborné prednášky, workshopy, súťaže zamerané na vedu a techniku a popularizáciu osobností regiónu. Bude tu zábavno-náučnou formou popularizovaná veda, technika a prírodné vedy. K tomuto účelu slúži viac ako 110 interaktívnych exponátov vo výstavných sieňach, demonštračných sálach a herniach. Skladba a výber exponátov bol inšpirovaný po vzore „science centier“. Prvoradou je tu popularizácia vedy a techniky hravou, pútavou, živou formou, a zároveň poskytnutie možnosti experimentovaním hlbšie porozumieť fyzikálnym, chemickým, astronomickým a matematickým javom, poznatkom, zákonitostiam, prostredníctvom demonštrácií, názorných experimentov a populárnych prednášok. Projekt učebne ponúka netradičnú formu vzdelávania a najmä doplňovania poznatkov a klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.

Vo výstavných sieňach sú zastúpené prírodné vedy – fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie 3D a 2D, hlavolamy, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie. V rámci galérií a jednotlivých siení je k dispozícii 110 interaktívnych exponátov. V celom objekte je 36 prístupov k internetu, wifi pripojenie, moderná technika na uľahčenie prístupu 2 PC, LCD LED TV, multimediálne prehrávače a monitory s možnosťou TV.

V STM je tak vytvorené moderné vzdelávacie centrum. Veríme, že mladí návštevníci múzea tu objavia radosť z hry a poznania zákonitostí vedy a techniky, a zároveň motiváciu pre ďalšie štúdium technických disciplín a exaktných vied.