Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Zbierkový fond

Budovanie zbierkového fondu je jednou z rozhodujúcich aktivít každého múzea. Slovenské technické múzeum zhromažďuje, vedeckými metódami spracúva, vyhodnocuje, odborne spravuje i ochraňuje, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné dokumenty o vývoji techniky a exaktných vied v Slovenskej republike.

V súčasnom období je v zbierkovom fonde múzea sústredených vyše 33 000 ks zbierkových predmetov tematicky členených do viacerých zbierok:

Baníctvo
banské stroje, nástroje, prístroje, banícke pomôcky, banské svietidlá

Hutníctvo
hutníctvo prístrojová technika, písomná i obrazová dokumentácia, historické i súčasné výrobky, prehľad technologických postupov, výrobné zariadenia i nástroje

Kováčstvo
umelecky kované železné mreže, ozdobné prvky, cechové štíty, predmety dokumentujúce kováčsku výrobu, kováčske nástroje

Strojárstvo
všeobecné strojárstvo, energetické stroje, textilné a polygrafické stroje

Letectvo
letecká a letecká prístrojová technika

Doprava
dopravné zariadenia železničné a cestné, ale aj signálna a oznamovacia technika

Kancelárske stroje
s osobitou a ucelenou kolekciou písacích strojov

Hodinárstvo
hodiny rôzneho druhu, špeciálne typy hodín (pedometre, chronometre), hodinové stroje vreckových i vežových hodín, nástroje a zariadenia používané v hodinárskych dielňach, súčiastky používané v hodinárskej praxi

Geodézia a kartografia
nivelačné prístroje, tachymetre, teodolity, výškomery, meračské pomôcky, kartografické mapové diela, prístroje a pomôcky používané pri tvorbe máp

Fotografická a kinematografická technika
historické fotografické prístroje, filmové kamery, projektory, fotografické pomôcky, novšia fotografická a kinematografická technika

Priemyselný dizajn
spotrebné strojárske výrobky, osvetľovacia technika, dizajnérske modely, návrhy a dokumentácie, autorské modely - náčrty, návrhy, štúdie, projekty 

Elektrotechnika
telekomunikačná technika (po vedeniach telefón a telegraf), rádiotechnika, televízia a elektrotechnické meracie prístroje, výrobky spotrebnej elektrotechniky

Fyzika
súbory elektrík, mikroskopov, galvanometrov, ďalekohľadov, váh a závaží, dĺžkových meradiel a meteorologických prístrojov

Astronómia
najmä pozorovacia technika využívaná pri astronomických pozorovaniach a meraniach, ale aj modely slnečnej sústavy, knižné publikácie

Chémia
súbory pomôcok, prístrojov a zariadení, ktoré podávajú prierez vývojom laboratórnych operácií a chemických analytických metód


Slovenské technické múzeum pravidelne poskytuje aktualizované údaje o spravovaných predmetoch kultúrnej hodnoty prostredníctvom prezentačného portálu C E M U Z.