Referent požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, energetiky a CO

Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice

ponúka pracovné miesto referenta požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a energetiky s možným nástupom:  01. 09. 2024

Rozsah úväzku: 30 hodín týždenne

Náplň práce:

 • výkon odborných, metodických, organizačných, koordinačných a vzdelávacích činností v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • samostatné plnenie úloh technika požiarnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy
 • samostatné plnenie úloh technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce z platnej legislatívy
 • sledovanie a dodržiavanie právnych predpisov z BOZP a PO a implementovanie zákonných požiadaviek u zamestnávateľa
 • vypracovávanie smerníc, prevádzkových predpisov, technickej dokumentácie a správ
 • navrhovanie opatrení na zlepšenie stavu dodržiavania predpisov BOZP a PO
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizík pri práci, zisťovanie príčin a vyšetrovanie pracovných úrazov
 • vykonávanie školení BOZP a PO a zabezpečenie odborných školení podľa platnej legislatívy
 • spracovanie plánov a odberových diagramov na všetky druhy energií, ako aj rozbory ich plnenia, zabezpečovanie revízií technických zariadení
 • zabezpečenie činností na úseku CO

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou - technické zameranie, vysokoškolské – technické zameranie
 • odborná prax : aspoň 3 roky
 • platné osvedčenie bezpečnostného technika (so skúškou na Národnom inšpektoráte práce)
 • platné osvedčenie technika požiarnej ochrany
 • orientácia v technickej oblasti a predpisoch
 • PC znalosti
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme
 • efektívne rozhodovacie a organizačné schopnosti
 • schopnosť riešiť problémy
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita)
 • iniciatívnosť, lojalita, presnosť

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • pružný pracovný čas
 • stravovanie formou finančného príspevku
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • dovolenka navyše + 5 dní
 • služobný mobil
 • a ďalšie benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní (fotokópie)  – priniesť na pohovor
 • platné osvedčenia (BOZP, PO)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, pri vysokoškolskom vzdelaní trieda 7 v závislosti od odbornej praxe. Základná zložka mzdy (brutto) v danom tarifnom plate je podľa dosiahnutých rokov započítanej praxe od 778 Eur do 934 Eur pri skrátenom úväzku + možnosť priznania osobného príplatku po 3 mesiacoch a možnosť odmien za mimoriadne výsledky.

 

Žiadosti so životopisom a platnými osvedčeniami zasielajte na adresu: Slovenské technické múzeum, personálne oddelenie, Hlavná 88,  040 01 Košice.

Mailom: sofia.gregova@stm-ke.sk

Informácia o spracovaní osobných údajov - uchádzači o zamestnanie