Metodická činnosť

Slovenské technické múzeum ako špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou okrem základných odborných múzejných činností (budovanie a odborná správa zbierkového fondu, odborná ochrana a sprístupňovanie zbierkových predmetov rôznymi formami) vykonáva koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie. Každoročne organizuje alebo sa ako spoluorganizátor podieľa na príprave odborných podujatí zameraných na problematiku uchovania, ochrany a sprístupňovania vybraných súčastí kultúrneho dedičstva, najmä hmotných dokladov vývoja vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike. Plán aktivít v danej oblasti je súčasťou ročných plánov hlavných úloh.


Na základe požiadaviek múzejných i nemúzejných inštitúcií, odbornej i laickej verejnosti STM poskytuje odbornú pomoc v otázkach múzejnej dokumentácie a prezentácie pamiatok vedy, výroby a techniky.