Zbierky

Zbierkový fond

Budovanie zbierkového fondu je jednou z rozhodujúcich aktivít každého múzea. Slovenské technické múzeum zhromažďuje, vedeckými metódami spracúva, vyhodnocuje, odborne spravuje i ochraňuje, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné dokumenty o vývoji techniky a exaktných vied.

V súčasnom období je v zbierkovom fonde múzea sústredených vyše 36 000 ks zbierkových predmetov tematicky členených do viacerých zbierok:

Baníctvo
banské stroje, nástroje, prístroje, banícke pomôcky, banské svietidlá, mapy, domáce i zahraničné publikácie, obrazy a umelecké predmety

Baníctvo-solivarníctvo
Soľné baníctvo - náradie, prístroje, lampy. Solivarníctvo - náradie, prístroje a zariadenia, obrazy, mapy, soľnobanská čipka, archeologické nálezy

Hutníctvo
prístrojová technika používaná v hutníctve, písomná i obrazová dokumentácia, historické i súčasné výrobky, prehľad technologických postupov, výrobné zariadenia i nástroje

Kováčstvo
umelecky kované železné mreže, ozdobné prvky, cechové štíty, predmety dokumentujúce kováčsku výrobu, kováčske nástroje

Strojárstvo
všeobecné strojárstvo, energetické stroje, textilné stroje

Polygrafia
polygrafické stroje, príslušenstvo kníhtlačiarskych prevádzok

Letectvo
letecká a letecká prístrojová technika

Doprava cestná
dopravné zariadenia motorové i nemotorové

Doprava železničná a lodná
dopravné zariadenia železničné, ale aj signálna a oznamovacia technika, artefakty vývoja lodnej dopravy na Slovensku

Kancelárske stroje
s osobitou a ucelenou kolekciou písacích strojov, počítacie stroje, účtovacie stroje, rozmnožovacie stroje

Hodinárstvo
hodiny rôzneho druhu, špeciálne typy hodín (pedometre, chronometre), hodinové stroje vreckových i vežových hodín, nástroje a zariadenia používané v hodinárskych dielňach, súčiastky používané v hodinárskej praxi

Geodézia a kartografia
nivelačné prístroje, tachymetre, teodolity, výškomery, meračské pomôcky, kartografické mapové diela, prístroje a pomôcky používané pri tvorbe máp

Fotografická a kinematografická technika
historické fotografické prístroje, filmové kamery, projektory, fotografické pomôcky, novšia fotografická a kinematografická technika

Múzeum Medzev/kinematografická technika
ucelená kolekcia s prevahou kinematografickej techniky – dar od bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera

Priemyselný dizajn
spotrebné strojárske výrobky, osvetľovacia technika, dizajnérske modely, návrhy a dokumentácie, autorské modely - náčrty, návrhy, štúdie, projekty 

Elektrotechnika
telekomunikačná technika (po vedeniach telefón a telegraf), rádiotechnika, televízia a elektrotechnické meracie prístroje, výrobky spotrebnej elektrotechniky

Stavebníctvo
je utlmenou zbierkou vo fonde STM, obsahuje najmä odliatky, prevažne sadrové, výzdob fasád historických budov, fragmentárne aj výrobky a vzorky keramického priemyslu

Fyzika
súbory elektrík, mikroskopov, galvanometrov, ďalekohľadov, váh a závaží, dĺžkových meradiel a meteorologických prístrojov

Astronómia
najmä pozorovacia technika využívaná pri astronomických pozorovaniach a meraniach, ale aj modely slnečnej sústavy, knižné publikácie

Chémia
súbory pomôcok, prístrojov a zariadení, ktoré podávajú prierez vývojom laboratórnych operácií a chemických analytických metód

Zdravotnícka technika
vyrobená na území Slovenska, s prioritou dokumentácie odborov zubná technika a zubné lekárstvo, interná medicína, chirurgia, diagnostické odbory a ďalšie hlavné špeciálne odbory

Rôzne
predmety významnej dokumentačnej hodnoty bez priamej väzby na budované zbierky v rámci fondu STM, no posilňujúce ich výpovednú hodnotu, vrátane kolekcie kuriozít a rarít v technickom, konštrukčnom, dizajnovom ai. riešení

 

Slovenské technické múzeum pravidelne poskytuje aktualizované údaje o spravovaných predmetoch kultúrnej hodnoty prostredníctvom prezentačného portálu C E M U Z.

Digitálne náhrady vybraných zbierkových predmetov spravovaných Slovenským technickým múzeom nájdete aj na národnom portáli kultúrneho dedičstva SLOVAKIANA.