História

Profil Slovenského technického múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Verejnosti boli prvé expozície múzea sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum.
Zriadenie špecializovaného technického múzea s celoslovenskou pôsobnosťou bolo plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatstvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18. storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyvstala potreba odborne spravovať, dokumentovať a prezentovať technické pamiatky.

Slovenské technické múzeum je špecializovaným múzeom technického zamerania, ktoré poskytuje ucelený pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.
V rozsiahlom zbierkovom fonde majú svoje zastúpenie baníctvo, baníctvo-solivarníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, energetika, textilné stroje, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava - cestná, železničná a lodná, letectvo a letecká technika, stavebníctvo a zdravotnícka technika. Prírodovedné odbory reprezentujú zbierky historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.
Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 36306 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú nenahraditeľnú kultúrnu hodnotu. Množstvo originálnych exponátov je prezentovaných v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. STM spravuje nehnuteľné technické pamiatky, Solivar v Prešove, vysokú pec Karol vo Vlachove, hámor v Medzeve.

Bohatý zbierkový fond STM verejnosti sprístupňuje vo viacerých pobočkách. Expozície STM sú v sídelnej budove na Hlavnej ul. v Košiciach, v Kaštieli v Budimíre, v STM-Múzeu Solivar v Prešove, v STM-Múzeu letectva v Košiciach, v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej, v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a v STM-Múzeu dopravy v Bratislave.

Sídelná budova Slovenského technického múzea patrí medzi architektonické dominanty severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. storočia, prestavovaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka v 18. storočí. Od r. 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác.