Knižnica STM

Knižnica Slovenského technického múzea je špeciálnou knižnicou, ktorá v knižničnom systéme patrí do siete špeciálnych knižníc múzeí a galérií.

Získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižnično-informačné fondy, ktoré sú obsahovo zhodné so zameraním a poslaním Slovenského technického múzea, slúžiace k šíreniu poznatkov vedy a techniky, vedeckému bádaniu a poznávaniu dejín vedy a techniky.

Knižnica svojim zameraním a špecializáciou knižničného fondu buduje špecializovaný knižničný fond, ktorý je využívaný odbornými zamestnancami Slovenského technického múzea v súvislosti s plnením úloh vo vedecko-výskumnej, zbierkotvornej a kultúrno-výchovnej činnosti. Obsahuje odbornú literatúru a časopisy z rôznych vedných disciplín. Prevažná časť je obsahovo zameraná na vedu, techniku a aplikované vedy.

Datovanie vzniku knižnice STM začína prijatím prvého dočasného štatútu (20.6.1947) Technického múzea v Košiciach. V tom období patrilo Technické múzeum v Košiciach medzi prvé múzeá na Slovensku, ktoré systemizovalo miesto knihovníka a venovalo pozornosť rozšíreniu a práci knižnice, ktorá poskytovala svoje služby pri príprave nových expozícií.

Knižničný fond bol systematicky budovaný od vzniku knižnice. Základný knižničný fond vznikajúcej knižnice tvorila získaná literatúra. Ten obsahoval približne 1000 zväzkov a pochádzal z Országos Magyar Muszaki múzea. Knihy mali zväčša technické zameranie.
K základnému knižničnému fondu postupne pribúdali ďalšie novo získané publikácie,
prevažne v jazyku nemeckom a maďarskom, príp. českom. Išlo v prevažnej miere o literatúru vydanú v rokoch 1800 - 1938.

Od roku 1951 je knižničný fond systematicky odborne spracovávaný. V súčasnosti obsahuje 19 080 knižničných jednotiek. Prezentujú ho knihy, časopisy, zborníky, encyklopédie, náučné a cudzojazyčné slovníky.

Medzi najvzácnejšie exempláre patria staré tlače vydané v rokoch 1700 – 1800 v počte 67 titulov. Ďalej sú to historické knižničné dokumenty- staré tlače vydané do roku 1918.
A nemôžeme vynechať Slovenské a inorečové tlače vydané na území dnešného Slovenska v rokoch 1900- 1918. Väčšina knižničného fondu je obsahovo zameraná na vedu, techniku a aplikované vedy, ktoré tvoria predmet činnosti múzea.

Špeciálnou časťou knižničného fondu je rozsiahla a obsahovo hodnotná príručná knižnica špecializovaného vysunutého pracoviska Slovenského technického múzea a to je Múzeum letectva. Táto príručná knižnica obsahuje odbornú literatúru a časopisy zamerané na rôzne oblasti letectva a leteckej techniky. Mnohé z kníh sú literárnym dokladom technického vývoja, ale sú medzi nimi aj populárno-náučné diela. Obsahuje aj cudzojazyčné diela, hlavne v ruskom a anglickom jazyku. Príručná knižnica sa začala budovať v roku 2014. V súčasnosti obsahuje 1634 knižničných jednotiek.

Knižničné dokumenty sa požičiavajú v súlade s poslaním a špeciálnym charakterom Knižnice Slovenského technického múzea. Požičiavajú sa absenčne (domov) a prezenčne (do študovne).

Vzhľadom na internú ústavnú funkciu knižnice, absenčné vypožičiavanie je možné len so súhlasom nadriadeného pracovníka knižnice, nakoľko absenčné výpožičky sa poskytujú výhradne zamestnancom Slovenského technického múzea.

Knižnica pre záujemcov poskytuje možnosť prezenčného štúdia a konzultácie vo vopred dohodnutých termínoch. Pre štúdium si môže každý sám vopred vyhľadať požadovaný dokument formou on-line katalógu programu Tritius.

Kontakt:

Knižnica Slovenského technického múzea
e-mail: kniznica@stm-ke.sk
tel.: +421 55 72 606 68

Múzeum Letectva, letisko Košice
e-mail: muzeum.letectva@stm-ke.sk
tel.: +421 55 683 2272

Archív STM

Archív je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty. Obsahuje zbierku listín, dokumentov, písomností a fotografií pre úradné alebo bádateľské účely.
Archív v Slovenskom technickom múzeu bol zriadený 1.1.1986.
Vedením archívu je poverený pracovník, ktorý prijíma, zoraďuje a sprístupňuje registratúrne záznamy a archívy písomností/dokumentov v registratúrnom stredisku a archíve. Zabezpečuje prístup k uloženým registratúrnym záznamom počas celej lehoty ich uloženia v registratúrnom stredisku a archíve a zapožičiava uložené písomnosti/dokumenty. Zabezpečuje ich vyraďovanie z hľadiska uplynutia lehoty uloženia.
Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom na základe interného predpisu archívu - archívneho a bádateľského poriadku, ktorý upravuje štúdium archívnych dokumentov v archíve. Základné údaje o archívnych dokumentoch sa získajú z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (inventár, sprievodca, register) a sú vedené v knihe prírastkov, úbytkov a knihe depozitov..
Archív pre záujemcov poskytuje možnosť prezenčného štúdia a konzultácie vo vopred dohodnutých termínoch.

Kontakt:

Knižnica Slovenského technického múzea
e-mail: kniznica@stm-ke.sk
tel.: +421 55 72 606 68

Bádateľský poriadok – je interný predpis archívu, opierajúci sa o všeobecne záväzné právne normy, upravuje organizáciu štúdia archívnych dokumentov v archíve, ochranu archívnych dokumentov pri štúdiu, vyhotovovanie odpisu, výpisu, potvrdenia z archívneho dokumentu, kópie archívneho dokumentu a prístup k evidencii archívnych dokumentov a k archívnym pomôckam, ktoré archív spravuje.
Písomný prameň – je historický prameň, ktorý sa delí na: a) pramene úradnej, inštitucionálnej povahy a proveniencie, t. j. archívne dokumenty; b) pramene súkromnej povahy, t. j. súbory písomností významných osobností (osobné dokumenty, korešpondencia, rukopisy, fotografie, novinové výstrižky a pod.); c) literárne, naratívne pramene (rozprávacie), t. j. literárne rukopisy (anály, letopisy, kroniky, životopisy, ako aj publicistika a krásna literatúra).
Prístup k archívnym dokumentom – archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov.