Odborné činnosti

Akvizičná činnosť

V legislatívnom vymedzení (Zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) je Slovenské technické múzeum (STM) celoštátnym špecializovaným múzeom. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so zameraním a špecializáciou vykonávaním základných odborných činností získava, vedeckými metódami zhodnocuje a skúma, ochraňuje, využíva a prezentuje zbierkové predmety a zbierky a dokumentačné materiály viažuce sa ku komplexnej dokumentácii dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.

Čítať ďalej: Akvizičná činnosť

 

Výskumná činnosť

V súlade so Zriaďovacou listinou č. MK-1426/2010-10/5882 vykonáva Slovenské technické múzeum (STM) odborné múzejné činnosti, ktorých spoločným cieľom je komplexná dokumentácia dejín vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike. Svoje odborné aktivity zameriava aj na dokumentáciu podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. Získavanie, zhodnocovanie, ochrana a všestranné využívanie zbierkových predmetov, zbierok a dokumentačných materiálov viažucich sa k danej problematike je realizované na základe prieskumu a vedeckého výskumu. Osvedčenie o spôsobilosti STM vykonávať výskum a vývoj bolo vydané 24. 10. 2011 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s platnosťou 6 rokov odo dňa vydania.

Čítať ďalej: Výskumná činnosť

 

Metodická činnosť

Slovenské technické múzeum ako špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou okrem základných odborných múzejných činností (budovanie a odborná správa zbierkového fondu, odborná ochrana a sprístupňovanie zbierkových predmetov rôznymi formami) vykonáva koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie. Každoročne organizuje alebo sa ako spoluorganizátor podieľa na príprave odborných podujatí zameraných na problematiku uchovania, ochrany a sprístupňovania vybraných súčastí kultúrneho dedičstva, najmä hmotných dokladov vývoja vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike. Plán aktivít v danej oblasti je súčasťou ročných plánov hlavných úloh.

Čítať ďalej: Metodická činnosť

 

Prezentačná činnosť

Slovenské technické múzeum v súlade so svojím poslaním systematicky vyvíja aktivity smerujúce k múzejnej prezentácii ním spravovaného zbierkového fondu rôznymi formami, ako aj poznatkov získaných pri realizácii vedeckovýskumnej činnosti. Dominantnou formou sprostredkovania odkazu uchovávaných múzejných zbierok je prezentácia prostredníctvom expozícií a výstav.

V súčasnosti STM prevádzkuje 29 expozícií so špecializáciou na dejiny a vývoj vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy. Prezentačnú činnosť STM rozvíja vo svojom sídle, dvoch špecializovaných múzeách a 5 vysunutých expozíciách.

Čítať ďalej: Prezentačná činnosť