Výskumná činnosť

V súlade so Zriaďovacou listinou č. MK-1426/2010-10/5882 vykonáva Slovenské technické múzeum (STM) odborné múzejné činnosti, ktorých spoločným cieľom je komplexná dokumentácia dejín vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike. Svoje odborné aktivity zameriava aj na dokumentáciu podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. Získavanie, zhodnocovanie, ochrana a všestranné využívanie zbierkových predmetov, zbierok a dokumentačných materiálov viažucich sa k danej problematike je realizované na základe prieskumu a vedeckého výskumu.
Osvedčenie o spôsobilosti STM vykonávať výskum a vývoj bolo vydané 8.11.2017 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s platnosťou 6 rokov odo dňa vydania.


Poznatky nadobudnuté pri vedeckom výskume v podmienkach STM sú využívané pri:

  • nadobúdaní zbierkových predmetov,
  • využití ich vedeckej, historickej a kultúrnej hodnoty zbierkových predmetov pri tvorbe prezentačných výstupov, najmä v expozičnej a výstavnej tvorbe,
  • formovaní a rozvoji nových poznatkov a informácií z oblasti vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy ako súčasti vedomostného systému múzea.

 

Koncepcia vedeckovýskumnej činnosti STM

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti je konkretizované v plánoch vedeckovýskumnej činnosti a ročných plánoch hlavných úloh

Plán vedeckovýskumnej činnosti STM 2019 - 2023

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2019 - 2022 sa pokračuje v riešení  10 vedecko-výskumných úloh:

 

Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

Československé automobily po r. 1948 ( v zbierkach STM)

Ing. Benko, Mgr.Habáň, M. Kollár 

2020 ‒ 2022

dejiny techniky

 katalóg

História propelera KAMZÍK

Mgr. Goduš

2020 – 2022

dejiny techniky

katalóg

Palubná letecká výzbroj 20. storočia

Ing. Ondreják

2022-2024

dejiny techniky

štúdia

Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov so zastúpením materiálovej skupiny zliatiny hliníka

Ing. Ondreják a kol.

2019 - 2021
predĺžená do 03/ 2022

 dejiny techniky

scenár, výstava

Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky v regióne Gemer  

Ing. Lobodová

Jahodová

2020 - 2022

dejiny techniky

brožúra 

Slnečné hodiny a horológiá na Slovensku

Ing. Majerník, M. Semanová

2020 - 2022

dejiny techniky

katalóg, podklady pre akvizičnú činnosť

„Josef  & Jan Frič“ vs „Srb & Štys“, Dokumentácia tovární presnej mechaniky  a optiky v zbierkovom fonde STM v Košiciach

 Ing. Takáč

2019 - 2021
predĺžená do 06/2022

 dejiny techniky

scenár, reinštalácia expozície

Anestetická a dýchacia technika v zbierkovom fonde STM

Mgr. Ďuricová

2019 - 2020

dejiny techniky      

libreto
otvorenie výstavy 03/2022

Banská záchranná a meracia technika v zbierke baníctvo STM

Ing. Žuffová

2021 - 2023

dejiny techniky

scenár, reinštalácia expozície

História mestskej hromadnej dopravy v Trnave

Mgr. Jajcaj

2021 - 2023

dejiny techniky

publikácia, výstava

Od technického pera k 3D modelovaniu

Ing. Takáč

06/2022 - 2025

 dejiny techniky

3D modely, scenár výstavy

Soľná baňa v dobovom kartografickom materiáli

Mgr.Janíková

2022 - 2025

 dejiny techniky

publikácia,
články

Výskum múzejného publika
so zreteľom na jeho segmentáciu a potreby
Bc.Pálová 06/2022-06/2023  dejiny techniky výskum, štúdia
Technika v domácnosti v zbierkach STM (Začiatok éry plastov) Ing. Klíma 2024-2025  dejiny techniky scenár expozície
100 rokov vysielania rozhlasu
a 70 rokov vysielania televízie na Slovensku v zbierkach STM
Ing. Drozd 06/2023-2026  dejiny techniky scenár 2025
výstava 2026
BAZ - história podniku s osobitným zreteľom na vývoj a výrobu osobných a úžitkových automobilov    Mgr. Jajcaj  2024-2026   dejiny techniky publikácia, reinštalácia expozície
Expozícia – Plavba po DunajiExpozícia – Plavba po Dunaji  Mgr. Goduš  2023-2025   dejiny techniky štúdia, scenár expozície
Reinštalácia expozície fyziky – Fyzika okolo nás  Mgr. Ďuricová  2023-2025   dejiny techniky  scenár, expozícia
Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky v regióne Spiš Ing. Lobodová
Jahodová
 2023-2025   dejiny techniky  brožúra
Nerasty sú všade okolo nás, alebo všade samé kamene  Ing. Žuffová  2023-2025   dejiny techniky  scenár, výstava

 

Plán vedeckovýskumnej činnosti STM 2021 - 2026

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2021 - 2026 sa v roku 2023 pokračuje v riešení  11 vedeckovýskumných úloh:

Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

Palubná letecká výzbroj 20. storočia

Ing. Ondreják

06/2022-2024

dejiny techniky

 štúdia

Banská záchranná a meracia technika v zbierke baníctvo STM

Ing. Žuffová

2021 - 2023

dejiny techniky

scenár, reinštalácia expozície

História mestskej hromadnej dopravy v Trnave

Mgr. Jajcaj

2021 - 2023

dejiny techniky

publikácia, výstava

Od technického pera k 3D modelovaniu

Ing. Takáč

06/2022 - 2025

 dejiny techniky

3D modely, scenár výstavy

Soľná baňa v dobovom kartografickom materiáli

Mgr.Janíková

2022 - 2025

dejiny techniky

publikácia,
články

Výskum múzejného publika
so zreteľom na jeho segmentáciu a potreby

Bc.Pálová

06/2022- 2024

dejiny techniky

výskum, štúdia

Éra plastov

Ing. Klíma

2022-2024

 dejiny techniky

scenár expozície

100 rokov vysielania rozhlasu
a 70 rokov vysielania televízie na Slovensku v zbierkach STM

Ing. Drozd

03/2023-2026

dejiny techniky      

scenár 2025
výstava 2026

Expozícia – Plavba po Dunaji

Mgr. Goduš

2023-2025

dejiny techniky

štúdia, scenár expozície

Reinštalácia expozície fyziky – Fyzika okolo nás

Mgr. Ďuricová

2023-2025

dejiny techniky

scenár, expozícia

Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky v regióne Spiš

Ing. Lobodová
Jahodová

2023-2025

 dejiny techniky

brožúra

Nerasty sú všade okolo nás, alebo všade samé kamene

Ing. Žuffová

2024-2026

 dejiny techniky

scenár, výstava

BAZ - história podniku s osobitným zreteľom na vývoj a výrobu osobných a úžitkových automobilov   Mgr. Jajcaj 2024-2026  dejiny techniky publikácia, reinštalácia expozície