Výskumná činnosť

V súlade so Zriaďovacou listinou č. MK-1426/2010-10/5882 vykonáva Slovenské technické múzeum (STM) odborné múzejné činnosti, ktorých spoločným cieľom je komplexná dokumentácia dejín vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike. Svoje odborné aktivity zameriava aj na dokumentáciu podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. Získavanie, zhodnocovanie, ochrana a všestranné využívanie zbierkových predmetov, zbierok a dokumentačných materiálov viažucich sa k danej problematike je realizované na základe prieskumu a vedeckého výskumu.
Osvedčenie o spôsobilosti STM vykonávať výskum a vývoj bolo vydané 8.11.2017 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s platnosťou 6 rokov odo dňa vydania.


Poznatky nadobudnuté pri vedeckom výskume v podmienkach STM sú využívané pri:

  • nadobúdaní zbierkových predmetov,
  • využití ich vedeckej, historickej a kultúrnej hodnoty zbierkových predmetov pri tvorbe prezentačných výstupov, najmä v expozičnej a výstavnej tvorbe,
  • formovaní a rozvoji nových poznatkov a informácií z oblasti vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy ako súčasti vedomostného systému múzea.

 

Koncepcia vedeckovýskumnej činnosti STM

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti je konkretizované v plánoch vedeckovýskumnej činnosti a ročných plánoch hlavných úloh

Plán vedeckovýskumnej činnosti STM 2019 - 2023

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2019 - 2022 sa pokračuje v riešení  10 vedecko-výskumných úloh:

  

Plán vedeckovýskumnej činnosti STM 2021 - 2026

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2021 - 2026 sa v roku 2023 pokračuje v riešení  11 vedeckovýskumných úloh:

Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

Palubná letecká výzbroj 20. storočia

Ing. Ondreják

06/2022-2024

dejiny techniky

 štúdia

Banská záchranná a meracia technika v zbierke baníctvo STM

Ing. Žuffová

2021 - 2023

dejiny techniky

scenár, reinštalácia expozície

História mestskej hromadnej dopravy v Trnave

Mgr. Jajcaj

2021 - 2023

dejiny techniky

publikácia, výstava

Od technického pera k 3D modelovaniu

Ing. Takáč

06/2022 - 2025

 dejiny techniky

3D modely, scenár výstavy

Soľná baňa v dobovom kartografickom materiáli

Mgr.Janíková

2022 - 2025

dejiny techniky

publikácia,
články

Výskum múzejného publika
so zreteľom na jeho segmentáciu a potreby

Bc.Pálová

06/2022- 2024

dejiny techniky

výskum, štúdia

Éra plastov

Ing. Klíma

2022-2024

 dejiny techniky

scenár expozície

100 rokov vysielania rozhlasu
a 70 rokov vysielania televízie na Slovensku v zbierkach STM

Ing. Drozd

03/2023-2026

dejiny techniky      

scenár 2025
výstava 2026

Expozícia – Plavba po Dunaji

Mgr. Goduš

2023-2025

dejiny techniky

štúdia, scenár expozície

Reinštalácia expozície fyziky – Fyzika okolo nás

Mgr. Ďuricová

2023-2025

dejiny techniky

scenár, expozícia

Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky v regióne Spiš

Ing. Lobodová
Jahodová

2023-2025

 dejiny techniky

brožúra

Nerasty sú všade okolo nás, alebo všade samé kamene

Ing. Žuffová

2024-2026

 dejiny techniky

scenár, výstava

BAZ - história podniku s osobitným zreteľom na vývoj a výrobu osobných a úžitkových automobilov   Mgr. Jajcaj 2024-2026  dejiny techniky publikácia, reinštalácia expozície