Výskumná činnosť

V súlade so Zriaďovacou listinou č. MK-1426/2010-10/5882 vykonáva Slovenské technické múzeum (STM) odborné múzejné činnosti, ktorých spoločným cieľom je komplexná dokumentácia dejín vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike. Svoje odborné aktivity zameriava aj na dokumentáciu podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. Získavanie, zhodnocovanie, ochrana a všestranné využívanie zbierkových predmetov, zbierok a dokumentačných materiálov viažucich sa k danej problematike je realizované na základe prieskumu a vedeckého výskumu.
Osvedčenie o spôsobilosti STM vykonávať výskum a vývoj bolo vydané 8.11.2017 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s platnosťou 6 rokov odo dňa vydania.


Poznatky nadobudnuté pri vedeckom výskume v podmienkach STM sú využívané pri:

  • nadobúdaní zbierkových predmetov,
  • využití ich vedeckej, historickej a kultúrnej hodnoty zbierkových predmetov pri tvorbe prezentačných výstupov, najmä v expozičnej a výstavnej tvorbe,
  • formovaní a rozvoji nových poznatkov a informácií z oblasti vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy ako súčasti vedomostného systému múzea.

 

Koncepcia vedeckovýskumnej činnosti STM

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti je konkretizované v plánoch vedeckovýskumnej činnosti a ročných plánoch hlavných úloh

Plán vedeckovýskumnej činnosti STM 2019 - 2023

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2019 - 2022 sa pokračuje v riešení  10 vedecko-výskumných úloh:

 

Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

Československé automobily po r. 1948 ( v zbierkach STM)

Ing. Benko, Mgr.Habáň, M. Kollár

 

2020 ‒ 2022

dejiny techniky

 katalóg

História propelera KAMZÍK

Mgr. Goduš

2020 – 2022

dejiny techniky

katalóg

Železničné vodojemy

Mgr. Habáň

2019 – 2021

dejiny techniky

štúdia

Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov so zastúpením materiálovej skupiny zliatiny hliníka

 Ing. Ondreják a kol.

 2019 - 2021

 dejiny techniky

 brožúra, metodické odporúčania

Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky v regióne Gemer  

Ing. Lobodová

Jahodová

2020 - 2022

dejiny techniky

brožúra

 

Slnečné hodiny a horológiá na Slovensku

Ing. Majerník, M. Semanová

2020 - 2022

dejiny techniky

katalóg, podklady pre akvizičnú činnosť

„Josef  & Jan Frič“ vs „Srb & Štys“, Dokumentácia tovární presnej mechaniky  a optiky v zbierkovom fonde STM v Košiciach

 Ing. Takáč

 2019 - 2021

 dejiny techniky

 scenár, reinštalácia expozície

Anestetická a dýchacia technika v zbierkovom fonde STM

Mgr. Ďuricová

2019 - 2020

dejiny techniky         

libreto

Banská záchranná a meracia technika v zbierke baníctvo STM

Ing. Žuffová

2021 - 2023

dejiny techniky

scenár, reinštalácia expozície

História mestskej hromadnej dopravy v Trnave

Mgr. Jajcaj

2021 - 2023

dejiny techniky

publikácia, výstava