Prezentačná činnosť

Slovenské technické múzeum v súlade so svojím poslaním systematicky vyvíja aktivity smerujúce k
múzejnej prezentácii ním spravovaného zbierkového fondu rôznymi formami, ako aj poznatkov
získaných pri realizácii vedeckovýskumnej činnosti. Dominantnou formou sprostredkovania odkazu
uchovávaných múzejných zbierok je prezentácia prostredníctvom expozícií a výstav.

V súčasnosti STM prevádzkuje 30 múzejných expozícií so špecializáciou na dejiny a vývoj vedy a techniky, výroby, priemyslu
a dopravy a 1 špecializovanú interaktívnu expozíciu Vedecko-technické centrum pre deti a mládež. Prezentačnú činnosť STM rozvíja vo svojom sídle, troch špecializovaných múzeách a 4 vysunutých expozíciách:

  • STM (sídlo), Hlavná 88 Košice
  • STM-Múzeum letectva Košice
  • STM-Múzeum dopravy Bratislava
  • STM-Múzeum Solivar v Prešove
  • Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
  • Hámor v Medzeve
  • Kaštieľ v Budimíre
  • Múzeum J. M. Petzvala Spišská Belá

Okrem expozičnej činnosti sú realizované aj krátkodobejšie a tematicky užšie zamerané výstavné
podujatia. Prezentácia spravovaných zbierok je zabezpečovaná aj mobilitou zbierok, formou
výpožičiek a nájmov zbierkových predmetov za účelom ich vystavovania.

Výhľad aktivít zameraných na prezentáciu súčastí kultúrneho dedičstva spravovaného STM je spracovávaný v Plánoch prezentačnej činnosti a aktualizovaný v ročných plánoch hlavných úloh.