História múzea letectva

Pridané: 04. 03. 2021

Vznik Múzea letectva zo spomienok Miroslava Hájeka

Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva (STM-ML) vzniklo v priestoroch, ktoré pôvodne patrili Vojenskej leteckej akadémii v Košiciach. Zámer využiť priestory Vojenskej leteckej akadémie na letisku v Košiciach spadá do obdobia rokov 2001 – 2002, do doby pôsobenia Výcvikovej letky Vojenskej leteckej akadémie (VLA). V roku 2001, po zrušení Výcvikového strediska letectva Vzdušných síl Slovenskej republiky, sa s podporou prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera podarilo zachovať vojenské letectvo v Košiciach v podobe výcvikovej letky Vojenskej leteckej akadémie.

Za veľkej angažovanosti vtedajšieho rektora VLA Miroslava Gregu vznikla Výcviková letka Vojenskej leteckej akadémie. Veliteľom letky sa stal neskorší rektor VLA plk. Ladislav Lacko. Hlavným inžinierom letky, súčasne hlavným inžinierom VLA a zástupcom vedúceho akrobatickej skupiny Biele Albatrosy pplk. Ivana Chvojku pre Inžiniersku Leteckú Službu (ILS) bol ustanovený pplk. Miroslav Hájek. Základom Výcvikovej letky bolo šesť lietadiel L – 39C, ktoré súčasne tvorili akrobatickú skupinu Biele Albatrosy. V období roku 2002 ma oslovil bývalý zástupca veliteľa Výcvikového strediska letectva mjr. v. v. Peter Lele o možnosti postaviť v priestoroch výcvikovej letky základ Múzea letectva ako súčasť Slovenského technického múzea. Súčasne som bol informovaný o angažovanosti prezidenta republiky Rudolfa Schustera vybudovať Múzeum letectva v Košiciach.
Pri zhodnocovaní zámeru, aj vzhľadom k neistej budúcnosti vojenského letectva v Košiciach, som odporučil rektorovi Vojenskej leteckej akadémie prenájom časti priestorov VLA na letisku v Košiciach Slovenskému technickému múzeu. Ako prvý bol STM daný do prenájmu hangár Pícha (v súčasnosti expozícia o počiatkoch letectva do roku 1945) s priľahlou exteriérovou plochou. Následne bol prenajatý ďalší hangár Pícha (v súčasnosti expozícia Letectvo po roku 1945). Do tohto obdobia spadajú aj pravidelné porady, ktoré sa konali u riaditeľky letiska Košice Marty Horváthovej za účasti pracovníkov Kancelárie prezidenta SR a riaditeľa Vojenského historického ústavu Jozefa Bystrického. Za Vojenskú leteckú akadémiu ma jej rektor plk. Ladislav Lacko poveril, aby som sa zúčastňoval na všetkých rokovaniach. Od roku 2002 do roku 2004, počas existencie VLA a jej Výcvikovej letky, pričinením prezidenta republiky Rudolfa Schustera ako hlavného veliteľa Ozbrojených Síl Slovenskej republiky ­­(OS SR), sa do vznikajúceho Múzea letectva presúvala prostredníctvom OS SR letecká technika, ktorá bola ako nadbytočná vyradená Vzdušnými silami SR. Lietadlá MIG – 21 F, MF, R, UM, L-29, L-39ZA, vrtuľníky ­MI-2, SU-22 M4 sa stali základom STM-ML. Súčasne boli novému múzeu zapožičané aj lietadlá, ktoré boli v správe Vojenského historického ústavu Bratislava (MI-4, MIG-19, MIG-21,SU-7). Prezident republiky Rudolf Schuster ako vrchný veliteľ OS SR požiadal rektora VLA, aby v rámci svojich možností bol nápomocný pri budovaní priestorov nového Múzea letectva. Začiatkom roku 2004 bolo rozhodnuté, že Vojenská letecká akadémia bude zrušená a priestory na letisku Košice, ktoré využívala Výcviková letka VLA budú vyhlásené za prebytočné. O priestory VLA na letisku Košice malo záujem Letisko Košice. V polovici roku 2004, po rozhodnutí o odchode z OS SR, mi bolo ponúknuté moje ďalšie pôsobisko - vedenie Múzea letectva v Košiciach ako vysunutej expozície Slovenského technického múzea. Prostredníctvom Petra Leleho som odporučil vedeniu STM požiadať o prevod časti pozemku bývalej VLA v správe MO SR do správy MK SR, Slovenského technického múzea. Pre počiatočnú neochotu prevodu správy majetku štátu z pôsobnosti MO SR sa prevod správy realizoval až po angažovaní sa prezidenta SR Rudolfa Schustera.
Týmto sa v polovici roku 2004 podarilo prevodom správy majetku štátu a prenájmom časti plôch od Letiska Košice, a. s. vymedziť súčasný priestor pôsobnosti STM – ML. Postupne do konca roku 2006 akceptoval riaditeľ STM Eugen Labanič žiadosť troch bývalých príslušníkov Vojenskej leteckej akadémie, Miroslava Hájka, Petra Ondrejáka a Michala Sivca ako pracovníkov STM – Múzea letectva.

 

Náročné začiatky

Myšlienka zriadiť Múzeum letectva sa realizovala pomerne ťažko, aj s počiatočným odmietaním z viacerých strán. Zhodou okolností a náhod, a koniec-koncov rozhodujúcim faktorom pre založenie múzea bola určitá „slabosť“ vtedajšieho prezidenta SR Rudolfa Schustera pre letectvo, a samozrejme príležitosť zriadiť múzeum práve v meste Košice, ktoré boli a sú jeho srdcovou záležitosťou.
V prvej fáze budovania expozície letectva STM bola nápomocná výcviková letka VLA. Jej technické vybavenie, a samozrejme schopnosti, boli pre budovanie expozície kľúčové.
Keď došlo k rušeniu VLA, vystala otázka, čo s majetkom, ktorý spravovalo MO SR. Hlavným inžinierom VLA bolo STM odporúčané, ktorý majetok (objekty) na letisku Košice by boli pre potreby zriadenia komplexného STM- Múzea letectva vhodné.
Nie všetci boli tejto zmene naklonení. Správa nehnuteľného majetku MO SR až na zákrok prezidenta SR Rudolfa Schustera vydala súhlas s prevodom správy majetku z MO SR na MK SR. Tieto kroky sa stali rozhodujúcimi pre etablovanie Múzea letectva ako súčasti STM už vo vlastných priestoroch. Týmto bol položený právny základ Múzea letectva ako súčasti Slovenského technického múzea.
V princípe bolo od začiatku rozhodnuté, že STM – ML bude budované ako technické múzeum, ktoré v prvom rade má dokumentovať leteckú techniku a všetko, čo s ňou úzko súvisí, v časovom zábere od prvopočiatkov letectva až po súčasnosť.
V prvom rade bolo potrebné zozbierať všetku dostupnú leteckú techniku a pre jej expozičnú prezentáciu vytvoriť také scenáre, ktoré by boli v súlade so zámerom budovať STM-ML ako technické múzeum. Súbežne s budovaním múzea a postupným sprístupňovaním prvých expozícií (hangár č. 1 – Počiatky letectva do roku 1945, hangár č. 2 - Letectvo od roku 1945) bola za pomoci prezidenta SR Rudolfa Schustera vyvíjaná akvizičná činnosť nebývalých rozmerov. Tá smerovala k vzniku expozičnej dominanty múzea – prezidentskej galérie. Jedným z prvých exponátov budovanej galérie bol prepadový stíhač SU-15, dar ukrajinského prezidenta Leonida Kučmu. Postupom času sa rozrástla na dnešných 20 lietadiel a neustále sa rozširuje. Prírastkom galérie z roku 2014 je dar Maďarskej republiky, v zastúpení predsedu jej vlády Viktora Orbána, dopravné lietadlo IL-18. Toto lietadlo je základom druhej časti prezidentskej galérie. Súčasťou galérie sa stal vrtuľník MI-8 z Ukrajiny, ktorý používal aj posledný sovietsky prezident Michail Gorbačov. V roku 2016 pribudlo dopravné lietadlo JAK 40 z Leteckého útvaru MV SR.
Unikátom STM-ML je lietajúci PO-2 Kukuruznik, dar prezidenta Ruskej federácie. Tento zbierkový predmet prezentuje STM-ML ako lietajúci exponát, čo je pre múzeá tohto zamerania jedinečné.
Spoločným menovateľom iniciatív vyvíjaných smerom k reálnemu nadobudnutiu daných lietadiel a ich prevozu na Slovensko, veľmi aktívne podporovaných prezidentom Rudolfom Schusterom, je snaha propagovať letecko-technickú (technickú) úroveň daných štátov (v oblasti letectva) a rozšírenie technického povedomia o modernej leteckej technike.

 

Expozície STM – Múzea letectva

Počiatky letectva do roku 1945
Základom expozície je excelentná zbierka piestových motorov a modely ôsmich lietadiel charakteristických pre obdobie do roku 1945, začiatky letectva, prvú a druhú svetovú vojnu.
Letectvo po roku 1945
Expozíciu reprezentuje nástup unikátnych prúdových motorov a vrtuľníkov.
Letecká prístrojová technika
Expozícia je rezentovaná prístrojovou technikou a palubnými systémami, jej súčasťou je aj Letecká meteo­rológia.
Letecké konštrukcie
Vývoj leteckých technológií a odkrytá štandardná konštrukcia lietadiel a vrtuľníkov sú súčasťou expozície leteckých konštrukcií.
Galéria prezidentských lietadiel
Vystavená je spravidla vojenská letecká technika. Galéria má pôvod v daroch štátov Európy, Severnej Ameriky, Ázie, ktoré inicioval prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva (STM-ML) je plnohodnotným múzeom a teda i výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. V priestoroch STM-ML bola zriadená odborná knižnica. V súčasnosti má viac ako 3 000 titulov odbornej literatúry.
Z iniciatívy STM-ML a Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach bolo v máji 2013 prijaté Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti rozvoja letectva. Letectvo má v Košiciach zapustené hlboké, vyše storočné korene. Už od jeho zrodu sa v jeho regióne našlo dosť nadšencov, ktorí sa venovali jeho rozvoju, či už ako piloti alebo leteckí špecialisti. Košice majú bohatú tradíciu aj v leteckom vzdelávaní, výskume, vývoji, skúšobníctve, v znaleckej a expertíznej činnosti. Zámerom iniciatívy je nadviazať na predchádzajúcu činnosť leteckých subjektov regiónu, ktoré tu pôsobia, zjednotiť existujúci ľudský potenciál s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o lietanie, letectvo a štúdium, výskum a vývoj leteckej problematiky, t. j. nielen nostalgicky spomínať na zašlú slávu košického letectva, ale pozdvihnúť letecké povedomie v regióne v pôsobnosti STM-ML.
Múzeum letectva ako súčasť Slovenského technického múzea má svoje trvalé poslanie ako vzdelávacia a výchovná inštitúcia. Jeho vznik je spätý s úsilím prezidenta SR Rudolfa Schustera, ktorý bol pri jeho vzniku významne nápomocný a aj v súčasnej dobe aktívne podporuje jeho rozvoj. Za doterajšie roky svojej existencie sa Múzeum letectva stalo autoritou pri dokumentovaní histórie vzniku a vývoja letectva a leteckých konštrukcií.


Žiadna prekážka nie je dosť veľká

Slovenské technické múzeum ako celonárodná múzejná inštitúcia pre dejiny vedy, výroby a techniky, dokumentuje vo svojom programe aj historický vývoj lietania a leteckej techniky. Svojím múzejným potenciálom bolo od začiatku iniciátorom i garantom myšlienky zrodu Múzea letectva. Sústredená tu bola vzácna kolekcia historických leteckých motorov, ktorá vždy najviac lákala návštevníkov do múzejných expozícií.
Dobudovaním a sprístupnením Múzea letectva v Košiciach pribudol slovenskému múzejníctvu dôstojný stánok venovaný histórii letectva a týmto krokom sa Slovensko zaraďuje medzi vyspelé krajiny disponujúce múzeami letectva.
Veď je to práve letectvo a letecká technika, ktorá je dominantným nositeľom vyspelých ­technológií, nových konštrukčných materiálov, či elektronickej navigačnej prístrojovej techniky. Nie je náhoda, že budovanie európskych, či svetových leteckých múzeí je situované spravidla v tesnej blízkosti letísk. Práve tu sa snúbi história s najnovšou leteckou technikou, a tu je priestor na konfrontáciu minulého so súčasným.
Po dlhodobej odbornej príprave a stavebnej rekonštrukcii bývalých leteckých hangárov boli sprístupnené prvé expozície v roku 2002 v areáli Letiska Košice. Architektonickou dominantou vyniká ojedinelá Galéria prezidentských lietadiel.
Na odbornej príprave, budovaní a získavaní zbierkového fondu letectva sa výraznou mierou podieľali mnohí odborníci z oblasti letectva a leteckej techniky Slovenskej republiky i zo zahraničia.

Myšlienka vzniku Múzea letectva sa tvorila už pri zrode Technického múzea, dnešného Slovenského technického múzea v roku 1947. O situovaní Múzea letectva v meste Košice rozhodli historické fakty: v roku 1924 tu vzniklo v poradí druhé letisko na Slovensku, bol to najvýznamnejší letecký uzol na východe Československej republiky. V Košiciach pôsobila Vysoká vojenská letecká škola SNP, neskôr Vojenská letecká akadémia generála M. R. Štefánika, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju letectva na Slovensku. Sídli tu aj pobočka Slovenského národného aeroklubu. Okrem toho sú Košice späté s históriou letectva cez mnohé ukážky lietania a leteckej techniky, ešte pred rokom 1918 sa tu konali významné prednášky a propagačné podujatia o letectve, či priekopnícke lety balónom na Slovensku. Hlavné sídlo tu má Slovenské technické múzeum, kde sa sústreďovala vzácna kolekcia historických leteckých motorov. Získavanie nových leteckých exponátov sa stalo hlavným programom fondu strojárstva a letecké prúdové motory JUMO 004, RD-500 a kabína lietadla MIG-15 z vtedajšieho Vyššieho leteckého učilišťa doplnili už v roku 1964 prvú expozíciu leteckej techniky.
Múzeum letectva bolo prvýkrát verejnosti sprístupnené 23. augusta roku 2002 v areáli Letiska Košice. Je koncipované ako technické múzeum poskytujúce prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom. Unikátom je najmä Galéria prezidentských lietadiel, ktorá vznikla aj vďaka podpore prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ktorý svojimi medzinárodnými iniciatívami a osobným vkladom pomohol získať vzácne originály lietadiel. Ide o kolekciu lietadiel darovaných múzeu od významných reprezentantov európskych štátov, USA i Číny, postupne bola sústredená do galérie, ktorá dnes patrí k ojedinelým nielen na Slovensku, ale aj v Európe.
Hlavným poslaním Múzea letectva je zdokumentovanie vývoja letectva od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu pomocou rôznych technických prostriedkov až po rozvoj kozmickej a raketovej techniky.