Kontakty - zamestnanci

Mgr. Zuzana Šullová

generálna riaditeľka

+421 55 2451 111

zuzana.sullova@stm-ke.sk

 Ľubomír Cihoň

referát informatiky a analytiky IS, správy bezpečnosti IS

+421 55 2451 177

+421 918 965 710

 

JUDr. Ivana Kirešová

tajomník GR, referát právny a kontroly

+421 55 2451 113

+421 918 965 707

ivana.kiresova@stm-ke.sk

Ing. Ľuboš Koštenský

referát PO, BOZP, energetiky, CO a US

+421 918 889 748

lubos.kostensky@stm-ke.sk

Dott. Katarína Nika

referát zahraničných vzťahov, prekladov a edičnej činnosti

+421 55 2451 166

katarina.nika@stm-ke.sk

Ing. Sofia Gregová

referát personálnej práce

+421 55 2451 160

+421 915 344 217

sofia.gregova@stm-ke.sk

Ing. Martin Papcún

referát verejného obstarávania

+421 55 2451 140

+421 907 101 879

martin.papcun@stm-ke.sk

Ing. Marián Majerník

námestník GR pre odborné činnosti

+421 55 2451 124

+421 918 965 704

marian.majernik@stm-ke.sk

 

Agáta Grofová

referát centrálnej evidencie zbierkových predmetov, evidencia fotoarchívu

+421 55 2451 145

agata.grofova@stm-ke.sk

Lenka Tóthová

referát dokumentácie - redakcie, fotoarchív

+421 55 2451 144

lenka.tothova@stm-ke.sk

Oddelenie dejín vedy, výroby a techniky I.

Ing. Dagmar Lobodová

vedúca ODVVaT I., Kabinet pre dejiny VaT

+421 55 2451 154

+421 918 965 712

dagmar.lobodova@stm-ke.sk

Ing. Helena Petrovičová

knižnica, registratúrne stredisko, archív

+421 55 2451 168

kniznica@stm-ke.sk

helena.petrovicova@stm-ke.sk

Ivan Janitor, M.Sc.

referát astronómie, Planetárium

+421 55 2451 156

+421 918 965 714

ivan.janitor@stm-ke.sk

Mgr. Martina Ďuricová

referát fyziky, chémie a zdravotníckej techniky

+421 55 2451 157

martina.duricova@stm-ke.sk

Monika Jahodová

referát hutníctva a kováčstva

+421 55 2451 161

+421 918 965 716

monika.jahodova@stm-ke.sk

Ing. Pavol Takáč

referát geodézie a kartografie

+421 55 2451 118

+421 918 542 453

pavol.takac@stm-ke.sk

Ing. Monika Žuffová

referát baníctva, baníctva - solivarníctva

+421 55 2451 153

monika.zuffova@stm-ke.sk

Oddelenie dejín vedy, výroby a techniky II.

Ing. Erik Benko

referát strojárstva, energetických strojov, textilných strojov, historických veteránov, stavebníctva

+421 55 2451 167

erik.benko@stm-ke.sk

Ing. Ladislav Klíma

referát priemyselného dizajnu, rôzne a referát fotografickej a kinematografickej techniky

+421 55 2451 134

+421 918 965 711

ladislav.klima@stm-ke.sk

Ľubomír Cedric Broderick Dulka

centrálny depozitár

+421 918 965 713

lubomir.dulka@stm-ke.sk

Ing. Peter Drozd

referát elektrotechniky

+421 55 2451 135

peter.drozd@stm-ke.sk

Oddelenie odborného ošetrovania zbierkových predmetov

Adriana Zadorová

konzervátor, reštaurátor

adriana.zadorova@stm-ke.sk

Ing. Dagmar Lobodová

Vedúca ODVVaT I. Kurátor zbierky Hutníctvo. Kabinet pre dejiny VaT

+421 55 2451 154

+421 918 965 712

dagmar.lobodova@stm-ke.sk

Jiřina Hlávková

Knižnica, archív, registratúrne stredisko

+421 55 2451 168

kniznica@stm-ke.sk

Magdaléna Semanová

Kurátor zbierky Astronómia, Lektor Planetárium

+421 55 2451 156

+421 918 965 714

magdalena.semanova@stm-ke.sk

Mgr. Martina Ďuricová

Kurátor zbierok Fyzika, Chémia, Zdravotnícka technika

+421 55 2451 157

martina.duricova@stm-ke.sk

Monika Jahodová

Kurátor zbierky Kováčstvo

+421 55 2451 161

+421 918 965 716

monika.jahodova@stm-ke.sk

Ing. Pavol Takáč

Kurátor zbierky Geodézia a kartografia

+421 55 2451 118

+421 918 542 453

pavol.takac@stm-ke.sk

Ing. Monika Žuffová

Kurátor zbierok Baníctvo, Baníctvo a Solivarníctvo

+421 55 2451 153

monika.zuffova@stm-ke.sk

Ing. Erik Benko

Kurátor zbierok Strojárstvo /energetických strojov, veteránskych vozidiel/, Stavebníctvo, Textilné stroje

+421 55 2451 167

erik.benko@stm-ke.sk

Ing. Ladislav Klíma

Kurátor zbierok Priemyselný dizajn, Foto-kino, Rôzne

+421 55 2451 134

+421 918 965 711

ladislav.klima@stm-ke.sk

Ľubomír Cedric Broderick Dulka

Správca centrálneho depozitára, kustód zbierky Elektrotechnika

+421 918 965 713

lubomir.dulka@stm-ke.sk

Ing. Peter Drozd

Kurátor zbierky Elektrotechnika

+421 55 2451 135

peter.drozd@stm-ke.sk

Mgr. Ján Melich

námestník GR pre marketing a prezentáciu

+421 55 2451 188

+421 905 282 187

jan.melich@stm-ke.sk

 

Mgr. Pavol Hrehorčák, PhD.

vedúci oddelenia prezentácie a marketingu

+421 55 2451 133

+421 918 965 708

pavol.hrehorcak@stm-ke.sk

Beatrica Pešáková

referát fotodokumentácie a internetovej komunikácie

+421 55 2451 115

beatrica.pesakova@stm-ke.sk

Aleš Marenčík

referát grafickej propagácie a výstavného výtvarníctva (výtvarník - grafik)

+421 55 2451 139

ales.marencik@stm-ke.sk

Bc. Jana Pálová

referát múzejnej pedagogiky

+421 55 2451 138

jana.palova@stm-ke.sk

Juraj Retter

Referát výstavníctva

+421 918 965 702

Lektorská služba a rezervácie programov

+421 55 2451 175

prezentacia@stm-ke.sk

Mgr. Lucia Nižníková

Lektorská služba

+421 55 2451 125

+421 908 704 183

lucia.niznikova@stm-ke.sk

Ing. Mikuláš Komorovský

námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť

+421 55 2451 116

+421 903 868 744

mikulas.komorovsky@stm-ke.sk

Monika Menyhértová

referent dopravy a vybraných prevádzkových činností

+421 55 2451 122

+421 918 965 717

monika.menyhertova@stm-ke.sk

Mgr. Denisa Zaracká

referát finančnej učtárne a IS

+421 55 2451 164

denisa.zaracka@stm-ke.sk

Magdaléna Jalčová

referát pokladničnej agendy a vyb. prevádzkových činností

+421 55 2451 127

magdalena.jalcova@stm-ke.sk

Mgr. Lucia Júnová

referát mzdovej učtárne

+421 55 2451 129

lucia.junova@stm-ke.sk

Ing. Zuzana Zaracká

referát finančnej učtárne a IS

+421 55 2451 164

+421 907 998 951

zuzana.zaracka@stm-ke.sk

Ing. Martina Dutková, PhD.

referát investičnej výstavby, obnovy a údržby objektov

+421 55 2451 149

martina.dutkova@stm-ke.sk