OR kod 6

Pridané: 04. 07. 2023

Rotor šifrovacieho stroja ENIGMA bol srdcom šifrovacieho stroja. Pripomína koleso s priemerom 10 cm, je vyrobený z bakelitu a kovov, s kruhovo uloženými kolíkmi na pružinách z jednej strany a plochými elektrickými kontaktmi zo strany druhej. Uloženie kolíkov a kontaktov je rovnaké ako opis písmen na číselnom krúžku rotora – typicky 26 čísel (podľa nemeckej abecedy – 26 písmen). Ak boli rotory uložené vedľa seba, kolíky jedného z nich sa dotýkali  plochými elektrickými kontaktmi susedného rotora, uzatvárajúc elektrický obvod. Vnútri rotora sa nachádza 26 prevodov spájajúcich zhodne so zvolenou kombináciou kolíky z jednej strany s kontaktmi z druhej. Spôsob káblového prepojenia bol iný pre každý typ rotora. Každý stroj ENIGMA bol vybavený súpravou piatich rotorov s označením rímskymi číslicami I  ̶  V, pričom do stroja boli vždy vkladané tri rotory podľa zvoleného kľúča. Na ľavej strane rotora sú umiestnené ploché elektrické kontakty, zárez slúži na otáčanie rotora, pravá strana rotora má odpružené kolíky elektrických kontaktov, rímske číslo označuje spôsob káblového prepojenia rotora. Jednotlivý rotor zabezpečoval iba jednoduché substitučné šifrovanie. Napríklad kolík zodpovedajúci písmenu „A“ mohol byť spojený s kontaktom písmena „P“ na druhej strane. Zložitosť systému šifrovania závisela od použitia viacerých, navzájom prepojených, rotorov a zároveň od ich pravidelného otáčania, čo zabezpečovalo ešte vyšší stupeň šifrovania.

 

                Modul CodeStar bol určený na šifrovanie a dešifrovanie informácií pre osobné počítače. Doska sa zasúvala do voľnej zbernice počítača a zaberala jeden 8-bitový slot zbernice počítača triedy PC, XT, AT. K modulu bola dodávaná disketa so súbormi v jazyku Turbo C++ pod OS MS-DOS. Originálny zákaznícky obvod CRY 8 na báze spoľahlivej technológie mal ukrytý celý algoritmus šifrovania a dešifrovania informácie. Tento algoritmus (algoritmus Feistelovho typu) bol vyvinutý a vyrobený vo Švajčiarsku z dôvodu spoľahlivosti na základe osobitnej objednávky spolu s polozákazníckym integrovaným obvodom technológiou CMOS VLSI. Objednávku zadal Ústav počítačových systémov Slovenskej akadémie vied (dnešný Ústav informatiky SAV). Modul bol využívaný na šifrovanie a dešifrovanie informácie užívateľa alebo celého súboru užívateľa originálnym a neustále sa meniacim kľúčom, slúžil na ochranu údajov užívateľa pred nepovolaným manipulovaním s informáciou, zaručoval nečitateľnosť zašifrovanej informácie pre nepovolanú osobu, ktorá bez súhlasu skopírovala údaje alebo program, zaručoval prístup k vybraným informáciám alebo programom užívateľa len cez správne uvedené heslo a zabezpečoval ochranu programov užívateľa identifikačným číslom prideleným modulu užívateľa.

                Výhodou modulu bolo, že bol ukrytý v počítači, čím sa znižovala možnosť straty alebo krádeže, priestor kľúča (množina všetkých kľúčov) bol 248 kľúčov a neboli potrebné dodatočné formy šifrovania. Tento modul bol používaný napríklad na šifrovanie obrazov pri vyšetrení na CT a MR prístroji v Dérerovej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

 

                Päťstopová dierna páska je papierová páska šírky 2,3 cm a hrúbky približne 0,1 mm. Slúžila ako pamäťový nosič používaný v ďalekopisoch, napríklad u ďalekopisného stroja T-100 (rok 1974+) so zabudovaným dierovačom a vysielačom z diernej pásky. Maximálna rýchlosť vysielania znakov  z pásky bola 400 zn/min. Pásku bolo možné použiť k niekoľkonásobnému vysielaniu zabudovaným vysielačom  alebo samostatným automatickým vysielačom. Telegrafná rýchlosť  bola 50 Bd (baudov).

Rozmery dierok a ich umiestnenie na páske boli normalizované. Jednotlivé dierky vytvárali pozdĺž pásky tzv. stopy. Päť stôp s veľkým otvorom slúžilo pre záznam dát (tzv. údajové dierky) a stopa s malým otvorom slúžila ako vodiaca stopa. Slúžila na synchronizáciu snímania údajov a na posuv pásky v mechanických snímačoch. Ak bola v páske údajová dierka, prešlo svetlo do fotodiódy pod ňou a v tom mieste sa zaznamenala logická „1“. V mieste, kde nebola údajová dierka, svetlo neprešlo a bola zaznamenaná logická „0“. Odčítanie znaku (údaja) prebehlo v momente prechodu svetla cez dierku vodiacej stopy. Päťstopové pásky boli využívané už v 40. rokov 20. storočia na diaľkový prenos binárnych údajov pomocou ďalekopisu. Používal ich aj ďalekopisný prístroj LORENZ T 36, pokiaľ bol vybavený prídavným zariadením. Koniec diernych pások nastal v 80. rokoch  20. storočia.

Údaje boli kódované pomocou 5-bitového ďalekopisného kódu CCITT (Consultative Commitee for International Telephony and Telegraphy, v súčasnosti International Telecommunication Union).

 

                Poľný telefón ČSĽA TP 25 slúžil na hlasovú komunikáciu alebo na prenos správ pomocou Morseovej abecedy. Bol vyrábaný od roku 1962 v  podnikoch TESLA StropkovTESLA Valašské Meziříčí.  Pre okruh telefónu využíval vlastné napájanie pomocou galvanického suchého článku AS 4 (1,4 V), ktorý bol určený aj pre telegrafy a iné zariadenia. Konštrukčne aj tvarovo bol inšpirovaný svojím predchodcom, nemeckým poľným telefónom FF-33 (Feldfernsprecher 33).

Základ telefónu tvorí bakelitový obal, respektíve hranolovitá skrinka, ktorej súčasťou je odklápacie veko. Na veku skrinky sú z vonkajšej strany umiestnené: hláskovacia tabuľka (znak + kódové slovo), tabuľka na poznámky a sklopné držadlo. Vo vnútornej časti sa nachádza pliešok na pritlačenie mikrotelefónu, základná schéma poľného telefónneho prístroja TP 25. Medzi ďalšie súčasti patria: mikrotelefón so spínacím tlačidlom, induktor, hovorový transformátor, dvojitý kondenzátor, napájanie mikrofónu, signálny zvonček, skúšobné tlačidlo, prepojovacia šnúra na konci s dvoma kolíkmi, kľučka a nosný popruh. Mikrotelefón so spínacím tlačidlom slúžil na prenos správ pomocou Morseovej abecedy. Na spojenie komunikácie slúžil spínač na slúchadle. Pre vyzváňací obvod slúžil generátor striedavého vyzváňacieho prúdu – induktor. Aktivoval sa točivým pohybom ručne pomocou kľuky. Prístroj sa primárne využíval pre armádne účely, v energetike a baniach. Armáda používala prístroj z dôvodu jednoduchej údržby, ovládania, spoľahlivosti, úspornosti (nízkej spotreby batérie) a dlhého dosahu.