Výberové konanie – Vedúci oddelenia prezentácie a marketingu

Pridané: 11. 01. 2024

Slovenské technické múzeum so sídlom v Košiciach vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: „Vedúci oddelenia prezentácie a marketingu“.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, humanitné so zameraním na históriu, múzejníctvo, kultúrny marketing alebo príbuzné odbory,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • preukázateľná riadiaca prax minimálne 2 roky,
 • orientácia v oblasti cestovného ruchu výhodou,
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • ovládanie PC (Word, Excel, PPT, Internet, sociálne siete) na používateľskej úrovni,
 • organizačné schopnosti, spoľahlivosť, dôslednosť, samostatnosť, precíznosť, komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme,
 • časová flexibilita, kreatívne a analytické myslenie.

 

Miesto výkonu práce:  STM, Hlavná 88, 040 01 Košice

Predpokladaný termín nástupu: 19. 02. 2024

Požadované doklady a prílohy:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
 • kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka (môže byť nahradená čestným vyhlásením),
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených dokladov a uvedených údajov.

 

Základná náplň práce:

 • Koordinuje, metodicky usmerňuje práce súvisiace s kultúrnymi podujatiami, múzejnou komunikáciou a prácou s verejnosťou.
 • Plánuje a zabezpečuje organizáciu návštevníckej prevádzky expozičnej a výstavnej činnosti v sídelnej budove STM.
 • Zabezpečuje styk so školami, vedeckými inštitúciami a vzdelávacími zariadeniami.
 • Organizuje a zabezpečuje vzdelávacie programy, kultúrnospoločenské a tematické podujatia.
 • Plánuje a zabezpečuje styk s médiami, koordinuje a zodpovedá za obsah sociálnych sietí  a webstránky STM, podieľa sa na komplexnej propagácii STM.

 

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, trieda 8  v závislosti od odbornej praxe, pričom základná zložka mzdy (brutto) v danom tarifnom plate je podľa dosiahnutých rokov započítanej praxe od 1.076 Eur do 1.291 Eur  + príplatok za riadenie + zvýšenie tarifného platu o 5 % a možnosť priznania osobného príplatku.

Prihlášku do  výberového konania s ostatnými požadovanými dokladmi a prílohami  doručte do 02. 02. 2024 do podateľne Slovenského technického múzea, Hlavná 88, 040 01 Košice alebo poštou na adresu: Slovenské technické múzeum, sekretariát generálnej riaditeľky, Hlavná 88, 040 01 Košice v obálke označenej nápisom: "výberové konanie  vedúci oddelenia prezentácie a marketingu – neotvárať".

Uchádzačov, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, ďalšie predpoklady, iné kritériá a požiadavky a predložia požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Bližšie informácie poskytne referát personálnej práce: tel. +421 915 344 217, email:    sofia.gregova@stm-ke.sk